Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit udhëhiqet nga Kryeprokurori i Shtetit, i cili emërohet nga Presidenti i Republikës së Kosovës, pas propozimit të Këshilli Prokurorial të Kosovës.

Kryeprokurori i Shtetit ka juridiksion në tërë territorin e Republikës së Kosovës dhe ka juridiksion ekskluziv mbi lëndët në shkallë të tretë pranë Gjykatës Supreme, si dhe mbi të gjitha lëndët që përfshijnë mjete të jashtëzakonshme juridike. Kryeprokurori i Shtetit mund të marrë në kompetencë secilën lëndë në secilën prokurori të Republikës së Kosovës siç është përcaktuar me ligj.

Kryeprokurori i Shtetit është kreu i Prokurorit të Shtetit dhe ka përgjegjësi të gjithmbarshme për menaxhimin e Prokurorit  të  Shtetit dhe mbikëqyrjen e të gjithë prokurorëve.

Kryeprokurori i Shtetit nxjerr  rregulla, instruksione, udhëzime dhe vendime për rregullimin e brendshëm të Prokurorit të Shtetit.

Në kuadër të Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit përveç Kryeprokurorit të Shtetit, vepron edhe Zëvendëskryeprokurori i Shtetit dhe pesë (5) prokurorë që merren me lëndët e shkallës së trete.

Kabineti i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit

Artan Grantolli, asistent ekzekutiv
Tel: +381/38/200 18 825
Email: [email protected]

Miranda Mehmeti Berishaj,Asistente administrative
Tel:  +381/38/200 18 826
Email: [email protected]


Zyra për Komunikim Publik
Liridonë Kozmaqi Hajdaraj, zëdhënëse
Tel: +381/38/200 18 848
Email: [email protected]


Administrata e  Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit
Lindita Memeti, administratore
Tel: +381/38/200 18 820
Email: [email protected]


Adresa postare:
Rruga Luan Haradinaj, 10000 Prishtinë – Kosovë.Lajme

2 shkurt 2017

UNDP në mbështetje të Prokurorit të Shtetit

Prishtinë, 2 shkurt 2017 - Kryeprokurori i Shtetit Aleksandër Lumezi, ka pritur sot në takim pune një delegacion të UNDP në Kosovë, të përbërë nga Alessandra Roccasalvo - zevendës Përfaqësuese e Përhershme, Virgjina Dumnica - Menaxhere e portfolios së sundimit të ligjit, Shqipe Neziri Vela – menaxhere e...