Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit udhëhiqet nga Kryeprokurori i Shtetit, i cili emërohet nga Presidenti i Republikës së Kosovës, pas propozimit të Këshilli Prokurorial të Kosovës.

Kryeprokurori i Shtetit ka juridiksion në tërë territorin e Republikës së Kosovës dhe ka juridiksion ekskluziv mbi lëndët në shkallë të tretë pranë Gjykatës Supreme, si dhe mbi të gjitha lëndët që përfshijnë mjete të jashtëzakonshme juridike. Kryeprokurori i Shtetit mund të marrë në kompetencë secilën lëndë në secilën prokurori të Republikës së Kosovës siç është përcaktuar me ligj.

Kryeprokurori i Shtetit është kreu i Prokurorit të Shtetit dhe ka përgjegjësi të gjithmbarshme për menaxhimin e Prokurorit  të  Shtetit dhe mbikëqyrjen e të gjithë prokurorëve.

Kryeprokurori i Shtetit nxjerr  rregulla, instruksione, udhëzime dhe vendime për rregullimin e brendshëm të Prokurorit të Shtetit.

Në kuadër të Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit përveç Kryeprokurorit të Shtetit, vepron edhe Zëvendëskryeprokurori i Shtetit dhe pesë (5) prokurorë që merren me lëndët e shkallës së trete.

Kabineti i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit

Artan Grantolli, asistent ekzekutiv
Tel: +381/38/200 18 825
Email: [email protected]

Miranda Mehmeti Berishaj,Asistente administrative
Tel:  +381/38/200 18 826
Email: [email protected]


Zyra për Komunikim Publik
Liridonë Kozmaqi Hajdaraj, zëdhënëse
Tel: +381/38/200 18 848
Email: [email protected]


Administrata e  Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit
Lindita Memeti, administratore
Tel: +381/38/200 18 820
Email: [email protected]


Adresa postare:
Rruga Luan Haradinaj, 10000 Prishtinë – Kosovë.Lajme

14 prill 2017

Sqarim për media

Prishtinë, 14 prill 2017 – Kryeprokurori i Shtetit, menjëherë pas marrjes së informatës së publikuar në gazetën online ”Insajderi.com” me titull: “Vdes vajza e një polici, prokurorja nuk lejon ekspertizën mjeko-ligjore”, ka kërkuar nga kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan, që trupit të...
12 prill 2017

PSRK ka ngritur aktakuzë për veprën penale mashtrimi

Prishtinë, 12 prill 2017- Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur aktakuzë pranë Gjykatës Themelore në Prizren, kundër të pandehurit H. Ç, për shkak të dyshimit të arsyeshëm se ka kryer veprën penale mashtrimi nga neni 335 paragrafi 5 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së.