Sevdije Morina - Zëvendëskryeprokurori i Shtetit

Sevdije Morina

Zëvendëskryeprokurori i Shtetit

TË DHËNAT PERSONALE

Emri: SEVDIJE
Mbiemri: MORINA
Mbiemri i gjinisë: GASHI
Data e lindjes: 05.09.1959
Vendbanimi: PRISHTINË

SHKOLLIMI

 • Fakulteti Juridik 19781982
 • Provimi i Judikaturës: 1984
 • 06.07.2012, Master i shkencave juridike ndërkombëtare, Fakulteti Juridik Prishtinë, Drejtimi Marrëdhënie Ndërkombëtare


PËRVOJA NË PUNË

 • Shkurt 1983,  shkurt 1984, praktikante në Gjykatën e Qarkut në Prishtinë,
 • Shkurt l984,  mars l985, përkthyes nga gjuha serbokroate në shqip dhe anasjelltas, Gjykata e Qarkut në Prishtinë,
 • mars 1985,  korrik 1985, bashkëpunëtor profesional, Gjykata e Qarkut në Prishtinë,
 • korrik 1985 shtator 1990, zëvendësprokuror, Prokuroria e Qarkut në Prishtinë,
 • Shtator 1990, e shkarkuar nga pozita e zëvendësprokurorit, nga  Kuvendi i Serbisë, së bashku me të gjithë prokurorët tjerë shqiptar, të Prokurorisë së Qarkut në Prishtinë, e papunë deri në vitin 2003,
 • maj 2003 – shtator 2003, bashkëpunëtor profesional,  Prokuroria Publike e Kosovës,
 • shtator 2003  shkurt 2010 Prokuror Publik, Prokuroria e Qarkut në Prishtinë,
 • shkurt 2010 30 maj 2014,  Zëvendëskryeprokurore, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës,
 • 30 maj 2014  31 korrik2015 , u.d. kryeprokurore e PSRKsë
 • 1gusht 2015 – 2 shtator 2015,prokurore në zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit;
 • 2 shtator 2015  vazhdon, zëvendëskryeprokurore e ShtetitANGAZHIME TJERA NË SISTEMIN GJYQËSOR DHE PROKURORIAL

 • Mars 2010 mars 2011 anëtare e Këshillit Gjyqësor të Kosovës,
 • Mars 2010 shtator 2010,  anëtare e Komisionit të Pavarur Gjyqësor dhe Prokurorial (KPGJP), gjatë Fazës së Dytë dhe të Tretë të Procesit të emërimit dhe riemërimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve të Kosovës,
 • Shkurt 2011 anëtare e Këshillit Prokurorial të Kosovës,
 • Maj 2011 deri shkurt 2012  kryetare paneleve për vlerësimin dhe intervistimin e kandidatëve për prokuror në nivelin e prokurorive të qarqeve dhe atyre komunale në Kosovë (procesi i dytë i emërimeve për shkak të mosplotësimit të pozitave gjatë procesit të parë).
 • Tetornëntor 2012, kryetare e paneleve për vlerësimin dhe intervistimin e kandidatëve për prokuror në prokuroritë e qarqeve dhe atyre komunale të Kosovës,
 • Trajnuese e Institutit Gjyqësor të Kosovës: Trajnuese e Certifikuar nga Instituti Amerikan për Shkathtësi Gjyqësore (NITA),  trajnuese në lëmin  E  Drejta e Unionit Evropian në Praktikë, trajnuese  për Konventën Evropiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut.
 • Pjesëmarrëse në shumë konferenca, seminare e punëtori të ndryshme, si dhe pjesëmarrëse në trajnime të shumta, brenda dhe jashtë vendit, duke përfshirë edhe vizita studimore në vende të ndryshme të botës.


STATUSI FAMILJAR

E martuar, nënë e katër fëmijëve

NJOHJA E GJUHËVE

Gjuha shqipe, gjuhë amtare.
Njohuri e gjuhës serbe dhe angleze. 

Lajme

23 qershor 2017

Aktakuzë për krime lufte kundër popullsisë civile

Prishtinë, 23 qershor 2017 - Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë, pranë Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Mitrovicë, kundër personit Z.V. në drejtim të veprave penale të cilat ndërlidhën me krime lufte kundër popullsisë civile.