Vendimet e Kryeprokurorit të Shtetit

Vendim A.Nr. 88/2017 - Besim Kelmendi, Prokuror ne zyren e Kryeprokurorit te Shtetit caktohet si Koordinator per rastet e kanosjeve apo veprave tjera penale qe kryhen ndaj gazetareve ne lidhje me punen e tyre si gazetareVendim A.nr. 408/2015 Datë: 07.10.2015, Prishtinë - Vendim. U.D. Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës z. Reshat Milaku, caktohet përfaqësues i Kryeprokurorit të Shtetit për zgjedhjen dhe shënjeshtrimin e krimeve të rënda.Vendim A.nr.404/2015 - Vendim Emërohet Komisioni mbikëqyrës për rastet penale të korrupsionit në këtë përbërjeVendim A.nr. 348/2015 Datë: 8 shtator 2015 - Vendim: Obligohen të gjitha Prokuroritë Themelore të Republikës së Kosovës dhe Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, që në fillim të çdo muaji, nga data 01 deri më 05, të raportojnë në baza mujore për muajin paraprak, lidhur me numrin e rasteve të pranuara në secilin departament, si dhe për numrin e lëndëve të kryera gjatë atij muaji. Vendim A.nr.335/2015 Datë: 02 shtator 2015 - Vendim: Znj. Sevdije Morina, prokurore në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit caktohet Zëvendësprokurore e ShtetitVendim A.nr. 208/2015 Data: 17.06.2015 - Vendim: Caktohet Komisioni për përcjelljen ditore dhe verifikimin e pretendimeve të rasteve të supozuara të krimit të organizuar e të korrupsionit, të publikuara përmes mjeteve elektronike e të shtypit, të parashtresave të qytetarëve dhe paraqitjeve publike të zyrtarëve të organeve e organizatave shtetërore e publike dhe të organizatave joqeveritareVendim A.nr.169/2015 Datë: 28.05.2015, Prishtinë - Vendim I. Plotësim - ndryshimi i Vendimit numër A.nr.15/2015 i datës 15 dhjetor 2014, komisioni për vlerësimin e të gjitha lëndëve penale ku subjekt i tyre janë prokuror apo gjyqtarë të RepublikVendim A. Nr. 129/15 Datë: 29.04.2015 - Vendim: I. Shfuqizohet vendimi A. Nr. 63/14, i datës 13.03.2014, i marrë nga ish kryeprokurori i Shtetit, paragrafi II, III, IV, V dhe VIVENDIM A. Nr. 348/2015 Datë: 08 shtator 2015 - Vendim: Obligohen të gjitha Prokuroritë Themelore të Republikës së Kosovës dhe Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, që në fillim të çdo muaji, nga data 01 deri më 05, të raportojnë në baza mujore për muajin paraprak, lidhur me numrin e rasteve të pranuara në secilin departement, si dhe për numrin e lëndëve të kryera gjatë atij muaji

Lajme

23 qershor 2017

Aktakuzë për krime lufte kundër popullsisë civile

Prishtinë, 23 qershor 2017 - Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë, pranë Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Mitrovicë, kundër personit Z.V. në drejtim të veprave penale të cilat ndërlidhën me krime lufte kundër popullsisë civile.