Vendimet e Këshillit Prokurorial

KPK/NR.157/2017 - VENDIM - Miratohet Rregullorja Nr.02/2017 per Ndryshimin dhe Plotesimin e Rregullores Nr.03/2016 mbi rolin dhe Veprimtarine e Bordit Drejtues te Projektit TIK/SMIL.KPK/NR.156/2017 - VENDIM - Miratohet Rregullorja Nr.Ol/2017 per Ndryshimin dhe Plotesimin e Rregullores Nr.09/2015 per zgjedhjen e Kryesuesit dhe Zevendes Kryesuesit te Keshillit.KPK/NR.155/2017 - VENDIM - Aprovohet kerkesa e Zyres per Mbrojtje dhe Ndihme te Viktimave per kompensimin e mbrojtesve te viktimave gjate kujdestariseKPK/NR.154/2017 - VENDIM - Miratohet Raporti i Komisionit per Vleresimin e Performances se tre (3) prokuroreve te shtetit me mandat te perhershemKPK/NR.153/2017 - VENDIM - Themelohet Komisioni per Administrimin e ProkuroriveKPK/NR.152/2017 - VENDIM - Themelohet Komisioni per Emerim te prokuroreve te Shtetit, ne kete perberjeKPK/NR.151/2017 - VENDIM - Per shpalljen e konkursit publik per tetembedhejte (18) pozita per prokurore ne departamentet e pergjithshme te prokurorive Themelore, si vijonKPK/NR.150/2017 - VENDIM - Miratohet Raporti Vjetor i shpenzimeve te buxhetit te Keshillit Prokurorial te Kosoves per vitin 2016.KPK/NR.149/2017 - VENDIM - Miratohet Raporti Vjetor i Punes se Prokurorit te Shtetit per vitin 2016.KPK/NR.148/2017 - VENDIM - Miratohet Raporti Vjetor i Punes se Keshillit Prokurorial te Kosoves per vitin 2016.KPK/NR.147/2017 - VENDIM - Miratohet Raporti Vjetor i Punes se Keshillit Prokurorial te Kosoves per vitin 2015.VENDIM KPK/Nr.114/2017 - Perfaqesuesit e Keshillit Prokurorial te Kosoves ne Keshillin Drejtues te Akademise se Drejtesise do te jeneVENDIM KPK/Nr.113/2017 - Znj Shemsije Asllani, prokurore ne Departamentin e Pergjithshem te Prokurorise Themelore ne Prishtine, avancohet ne Departamentin per Krime te Renda te Prokurorise Themelore ne Prishtine.VENDIM KPK/Nr.112/2017 - Z. Armend Hamiti, prokuror ne Departamentin e Pergjithshem te Prokurorise Themelore ne Prishtine, avancohet ne Departamentin per Krime te Renda te Prokurorise Themelore ne Prishtine

Lajme

14 prill 2017

Sqarim për media

Prishtinë, 14 prill 2017 – Kryeprokurori i Shtetit, menjëherë pas marrjes së informatës së publikuar në gazetën online ”Insajderi.com” me titull: “Vdes vajza e një polici, prokurorja nuk lejon ekspertizën mjeko-ligjore”, ka kërkuar nga kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan, që trupit të...
12 prill 2017

PSRK ka ngritur aktakuzë për veprën penale mashtrimi

Prishtinë, 12 prill 2017- Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur aktakuzë pranë Gjykatës Themelore në Prizren, kundër të pandehurit H. Ç, për shkak të dyshimit të arsyeshëm se ka kryer veprën penale mashtrimi nga neni 335 paragrafi 5 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së.