Vendimet e Këshillit Prokurorial

Vendim - KPK/NR. 285/2017 - Miratohet emerimi i z. Marc Meslin, per te sherbyer si prokuror i EULEX-it ne Republiken e Kosoves .Vendim - KPK/Nr. 227/2017 - Aprovohen raportet e punes se kryeprokuroreve per periudhen janar - mars 2017, se bashku me rekomandimet e propozuara Vendim - KPK/Nr. 226/2017 - Miratohet Raporti i Komisionit per Mbikeqyrjen e zbatimit te Planit Strategjik (2016-2018) dhe Planit te Veprimit per Ngritjen e Efikasitetit te Sistemit Prokurorial ne Luftimin e Korrupsionit, per periudhen janar - mars 2017, se bashku me rekomandimet e propozuara.Vendim - KPK/Nr. 225/2017 - Miratohet Raporti i Mekanizmit Percjelles nder-institucional per harmonizimin e statistikave per veprat penale karakteristike, per periudhen janar- mars 2017, se bashku me rekomandimet e propozuara.Vendim - KPK/Nr. 224/2017 - Miratohet Rregullorja Nr.03/2017 per Administrimin e ProkuroriveVENDIM - KPK/NR. 188/2017 - Aprovohen raportet e punes se kryeprokuroreve per periudhen janar - mars 2017, se bashku me rekomandimet e propozuaraVENDIM - KPK/NR. 187/2017 - Autorizohet Kryesuesi i Keshillit Prokurorial te Kosoves, z. Blerim Isufaj, f er nenshkrimin e Memorandumit te Mirekuptimit ne mes te Keshillit Prokuroria te Kosoves dhe Keshillit Gjyqesor te Kosoves, per dhenien ne shfrytezim te ish objektit te prokurorise Themelore ne Peje per Gjykaten Themelore ne Peje­ Divizionit per Kundervajtje.VENDIM - KPK/NR. 186/2017 - Z. Lavdim Krasniqi, drejtor i Sekretariatit te Keshillit Prokurorial te Kosoves caktohet Administrator i Rekrutimit dhe Provimit.VENDIM - KPK/NR. 185/2017 - Themelohet Komisioni per RishqyrtimVENDIM - KPK/NR. 184/2017 - Z.Arben Ismajli, anetar I Keshillit Prokurorial te Kosoves, prokuror ne Prokurorine Themelore ne Gjilan, zgjedhet zevendeskryesues i Keshillit Prokurorial te Kosoves.KPK/NR.157/2017 - VENDIM - Miratohet Rregullorja Nr.02/2017 per Ndryshimin dhe Plotesimin e Rregullores Nr.03/2016 mbi rolin dhe Veprimtarine e Bordit Drejtues te Projektit TIK/SMIL.KPK/NR.156/2017 - VENDIM - Miratohet Rregullorja Nr.Ol/2017 per Ndryshimin dhe Plotesimin e Rregullores Nr.09/2015 per zgjedhjen e Kryesuesit dhe Zevendes Kryesuesit te Keshillit.KPK/NR.155/2017 - VENDIM - Aprovohet kerkesa e Zyres per Mbrojtje dhe Ndihme te Viktimave per kompensimin e mbrojtesve te viktimave gjate kujdestariseKPK/NR.154/2017 - VENDIM - Miratohet Raporti i Komisionit per Vleresimin e Performances se tre (3) prokuroreve te shtetit me mandat te perhershem

Lajme

23 qershor 2017

Aktakuzë për krime lufte kundër popullsisë civile

Prishtinë, 23 qershor 2017 - Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë, pranë Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Mitrovicë, kundër personit Z.V. në drejtim të veprave penale të cilat ndërlidhën me krime lufte kundër popullsisë civile.