Prokuroria Komunale në Pejë

Prokuroria Komunale në Pejë gjendet ne rr.Eliot Engel ne Peje. Përbëhet nga një staf prej 4 prokuroreve dhe 13 anëtare staf tjetër (2 referentë, 1 arkivist, 1 admonistrator, 1 bashkëpunëtor profesional, 1 vozitës, 4 sekretare juridike, 1 shpërndarës i postes, 1 përkthyes dhe 1 shërbyes).

Gjate vitit 2010 pranë kësaj Prokurorie janë pranuar gjithsejtë 2170 kallëzime penale kundër personave te identifikuar dhe janë formuar lende me PP nr. qe ka arrit numrin 2170.

Kundër personave te panjohur janë ushtruar 1200 kallëzime.

Ndaj personave te mitur janë formuar 170 lende.

Kjo prokurori i mbulon 4 Gjykata dhe atë: Gjykatën Komunale ne Peje, Istog, Kline dhe Deçan.

Gjate vitit 2010 pranë PPK-se ne Peje janë ushtruar 3 kallëzime për veprat penale nga neni 115 par.1 te KPK-se, janë formuar 3 lende:

1. PP nr.809/2010 kundër B.Kt dhe është ngritur aktakuza;

2. PP nr,1741/2010, e cila lende eshte ende nen hetime dhe

3. PPM nr. 138/10 ndaj te miturit B.G ndaj te cilit është bere propozimi për shqiptimin e masës edukative.
 

Lajmet

10 gusht 2016

Shkrese nga Prokuroria

Ju falenderoj për shkresën tuaj të cilën e kam lexuar me vëmendje dhe njëkohësisht ju falënderoj sinqerisht për bashkëpunimin e deritanishëm ndërsa që gjej nga përmbajtja e shkresës suaj se shqetësimet e ngritura nga ana juaj janë legjitime dhe në të vërtetë janë shqetësime të...