Prokurori i Shtetit

Prokurori i Shtetit është institucion i pavarur, me autoritet dhe me përgjegjësi për ndjekjen penale të personave të akuzuar për ndonjë vepër penale ose për ndonjë vepër tjetër, sikurse është rregulluar me ligj. Prokurori i Shtetit është institucion i paanshëm, dhe vepron në bazë të Kushtetutës dhe të ligjit. Organizimi, kompetencat dhe detyrat e Prokurorit të Shtetit rregullohen me ligj. Prokurori i Shtetit pasqyron përbërjen shumetnike të Republikës së Kosovës dhe respekton parimet e barazisë gjinore. Mandati fillestar për prokuror është trevjeçar. Në rast të riemërimit, mandati është i përhershëm deri në moshën e pensionimit, sikurse është përcaktuar me ligj, përveç nëse shkarkohet në pajtim me ligjin.

Struktura organizative e Prokurorit të Shtetit

Struktura organizative e institucionit të Prokurorit të Shtetit në Republikën e Kosovës është:

•    Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit si instanca më e lartë e Prokurorit të Shtetit, me kompetencë në tërë territorin e Republikës së Kosovës
•    Prokuroria e Apelit si shkallë e dytë me kompetencë në tërë territorin e Republikës së Kosovës dhe e cila përbëhet nga Departamenti i Përgjithshëm dhe Departamenti për Krime të Rënda;
•    Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës si organ prokurorial i specializuar, me juridiksion në tërë territorin e Republikës së Kosovës;
•    Shtatë (7) prokuroritë Themelore të përbëra nga Departamentet e Përgjithshme, nga Departamentet për të Mitur dhe nga Departamentet për Krime të Rënda.

Vizioni

Synim kryesor i Prokurorit të Shtetit është luftimi i suksesshëm i krimit në Republikën e Kosovës dhe kontributi në sigurimin e sundimit të ligjit.

Prioritetet kryesore do të jenë ndjekja e suksesshme e krimeve të luftës, krimit të organizuar, dhe veprave penale që rrënojnë bazat e ekonomisë së vendit. Luftimi i këtyre llojeve të krimit duhet të jetë sfidë jo vetëm e Prokurorit të Shtetit, por edhe e të gjitha organeve shtetërore dhe e shoqërisë kosovare. Për këtë qëllim do të bashkëpunohet me të gjitha organet për zbatimin e ligjit e sidomos me Policinë e Kosovës, Doganat e Kosovës, Administratën Tatimore dhe Agjencionin Kosovar Kundër Korrupsionit.

Puna e Prokurorit të Shtetit do të bazohet në respektimin e Kushtetutës së Republikës së Kosovës, ligjeve dhe konventave ndërkombëtare. Gjatë punës do të respektohen pavarësia, paanshmëria, profesionalizmi dhe të drejtat dhe liritë themelore të njeriut.

Arritja e besimit tek publiku është synim i vazhdueshëm. Për këtë qëllim Prokurori i Shtetit do t’i kushtoj vëmendje të posaçme transparencës dhe media dhe me shoqërinë civile.
Shfrytëzimi dhe përdorimi racional i buxhetit dhe resurseve njerëzore poashtu është një ndër synimet e rëndësishme.

Misioni

Prokurori i Shtetit është institucion i pavarur dhe funksionet e veta i ushtron në mënyrë të pavarur dhe të paanshme. Gjatë ushtrimit të funksioneve siguron trajtimin e barabartë dhe objektiv të të gjithë personave pa diskriminim në baza kombëtare, gjinore, racore, bindjeve politike, besimit fetar dhe pozitës shoqërore.

Pavarësia dhe paanshmëria do të sigurohet me shmangien e çfarëdo lloj ndërhyrjeje apo pengimi kundërshtuese dhe kundërligjore në punë e Prokuyrorit të Shtetit.

Prokurori i Shtetit do të ndërmarr ndjekjen penale ndaj kryesve të veprave penale që ndiqen sipas detyrës zyrtare apo me propozimin e të dëmtuarit, do të mbikëqyrë punën e policisë gjyqësore gjatë hetimit të veprave penale dhe udhëheqë me procedurën paraprake gjatë mbledhjes së të dhënave dhe informacioneve të nevojshme për fillimin e procedurës penale.

Gjatë punës së vet Prokurori i Shtetit vlerëson dhe analizon me përkushtim të njëjtë provat fajësuese dhe shfajësuese dhe gjatë hetimit siguron që hetimi të kryhet në afatet ligjore, respekton në tërësi të drejtat e të pandehurit dhe siguron mbledhjen e provave të pranueshme për gjykatën. 

Lajme

23 qershor 2017

Aktakuzë për krime lufte kundër popullsisë civile

Prishtinë, 23 qershor 2017 - Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë, pranë Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Mitrovicë, kundër personit Z.V. në drejtim të veprave penale të cilat ndërlidhën me krime lufte kundër popullsisë civile.