Prokuroria Themelore në Pejë

Prokuroria Themelore në Pejë ka juridiksion për ndjekjen penale të personave të akuzuar për vepër penale, mbi të gjitha lëndët e shkallës së parë, përveç nëse është paraparë ndryshe me ligj dhe përbëhet nga:

Departamenti i Përgjithshëm
Departamenti për të Mitur dhe
Departamenti për Krime të Rënda

Prokuroria Themelore në Pejë, përfshin territorin e Komunës së  Pejës, Deçanit, Klinës dhe Istogut.

Prokuroria udhëhiqet nga Kryeprokurori dhe ka 12 prokurorë dhe 37 staf mbështetës.

Administrator:
Naim Berdynaj
Tel: 039/422 163
Email: [email protected]

Asistentja Administrative:
Tel: 039/422 171
Adresa: Prokuroria Themelore Pejë,  rruga Hasan Cermaxhija pa nr. Pejë

Lajme

23 qershor 2017

Aktakuzë për krime lufte kundër popullsisë civile

Prishtinë, 23 qershor 2017 - Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë, pranë Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Mitrovicë, kundër personit Z.V. në drejtim të veprave penale të cilat ndërlidhën me krime lufte kundër popullsisë civile.