Kërkesat për mbrojtje të ligjshmërisë

KERKESE PER MBROJTJE TE LIGJSHMERISE
Kunder aktgjykimeve te Gjykates Themelore te Mitrovices , departamentit te pergjithshem,P.nr.255113 te dates 23.02.2015 dhe Gjykates se Apelit te Kosoves PAl.nr.SOl/2016 te dates 04.08.2018.
KMLC.nr.6l/16 - Prishtinë 08.09.2016 - GJYKATËS THEMELORE PRISHTINË -Departamenti për çështje ekonomike - PER GJYKATËN SUPREME TË KOSOVËSKMLC nr. 32/2016 Prishtinë 26.05.2016 - Kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisëAktgjykim Pml. nr. 195/2016Aktvendim - CML.nr.10/2015 - Pranohet kërkesa e Prokurorisë së Shtetit të Republikës së Kosovës, për mbrojtjen e ligjshmërise, dhe prishet aktvendimi i Gjukatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.4230/2014 datë 4.5.2015, dhe ai i Gjukatës Themelore në Prishtinë - Dega në Graçanicë, Cn.nr.71/2013 datë 1.10.2014, ndërsa çështja i kthehet gjykatës së shkallës së parë për righukim.Kerkese per mbrojtjen e ligjshmerise - KMLK.NR.114/2015Kërkesë për mbrojtjën e ligjshmerisë KMLK.nr, 2/201 AKTGJYKIM - AML.nr.3/2015 REV-U nr.11/2015 - APROVOHET si e bazuar kerkesa per mbrojtje te ligjshmerise te Prokurorit te Shtetit KMLA nr.l3/15 dt.04.08.2015, PRISHEN aktvendimet e Gjykates se Apelit AA.nr.333/2015 te dates 11.06.2015 dhe i Gjykates Themelore ne Prishtine, Departamenti administrativ A nr.331/2010 te dates 27.06.2014, dhe eshtja i kthehet Gjykates Themelore, Departamentit administrativ ne rivendosjeAktvendim - KMLC - 88/14 - Pranohet kerkesa e Prokurorit Shteteror te Kosoves per mbrojtje te ligjshmerise, ndryshohet aktvendimi i Gjykates se Apelit te Kosoves , Ac.nr.1365/14 date 04.9.2014 dhe i Gjykates Themelore ne Mitrovice­ Dega ne Vushtrri CP.54/2014 date 11.3.2014 , dhe refuzohet propozimi per permbarim i kreditorit si pabazuar .Aktvendim - CML.nr.2/2014 - Pranohet si e themeltë kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e Prokurorit Shtetëror të Kosovës, ndërsa aktvendimi i Gjykatës së Qarkut në Prizren, AC.nr. 38/2011 datë 19.11.2012, prishet dhe lënda i kthehet gjykatës së shkallës së dytë në rivendosjeAktgjykim ARJ-UZVP.nr.19/2014 - AML.nr.1/2014Kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë KMLP.I.nr. 20/14

Lajme

14 prill 2017

Sqarim për media

Prishtinë, 14 prill 2017 – Kryeprokurori i Shtetit, menjëherë pas marrjes së informatës së publikuar në gazetën online ”Insajderi.com” me titull: “Vdes vajza e një polici, prokurorja nuk lejon ekspertizën mjeko-ligjore”, ka kërkuar nga kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan, që trupit të...
12 prill 2017

PSRK ka ngritur aktakuzë për veprën penale mashtrimi

Prishtinë, 12 prill 2017- Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur aktakuzë pranë Gjykatës Themelore në Prizren, kundër të pandehurit H. Ç, për shkak të dyshimit të arsyeshëm se ka kryer veprën penale mashtrimi nga neni 335 paragrafi 5 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së.