Prishtinë - Departamenti për të Mitur

Ali Ajdini -

Ali Ajdini

CURRICULUM VITAE

INFORMATA PERSONALE

Emri Ali
Mbiemri  Ajdini
Vendi i lindjes Fshati Pirok, Tetovë, Maqedoni
Përkatësia Nacionale shqiptar
Datëlindja  22.02.1974

EKSPERIENCA
   
• Data(prej – deri)        21.10.2010- vazhdon, Prokuror në Prokurorinë Komunale në Prsihtinë
• Data(prej – deri)        18.04.2005  deri më 01.03 2007
Emri , adresa e Punëdhënësit        Inspekcioni Gjyqesor i Kosovës
• Sektori        Auditimi Gjyqësor
• Pozita        Auditor i Lartë Gjyqësor
• Aktivitetet        •    Sektorin e Auditimit Gjyqësor në Njësin e Inspektimit Gjyqësor në Departamentin e Drejtësisë në UNMIK.
•    Auditimi i të gjitha gjykatave dhe i prokurorive të Kosovës, lidhur me funksionimin e sistemit gjyqësor dhe prokurorial.
•    Hartimin e raporteve pas kryerjes se auditimit
•    Përmirësimin e sistemit gjyqësor dhe prokurorial.

• Data(prej – deri)         01.01.2005 -18.04.2005
Emri , adresa e Punedhenesit        Gjykata Supreme e Kosovës
• Sektori       
• Pozita        Bashkëpuntorë Profesional
• Aktivitetet        •    Angazhimi në séanca Gjyqësore,
•    Pjesmarja në séanca të Kolegjeve në Gjykatë,
•    Përgatitja e lëndëve,
•    Referimi i lëndëve para Kolegjeve,
•    Hartimi i vendimeve  gjyqësore.
• Data(prej – deri)         01.09.2003-31.12.2004
Emri , adresa e Punëdhënësit        Këshilli Gjyqësor i Kosovës
• Sektori        Departamenti i Administrates Gjyqesore
• Pozita        Zyrtar Ligjor

• Aktivitetet        •    Hartimi i draft Ligjeve
•    Hartimi i Urdhëresave Administrative,
•    Hartimi i akteve të tjera nën ligjore,
•    Përpilimi i shkresave ligjore etj.
Data (prej-deri)        01.07.2002-01.07.2003 
Emri,adresa e punëdhënësit        Ish DAGJ-i tani KGJK, në bashkpunim me fondacionin “sorros”
•    Pozita         Kryerja e stazhit të praktikantit në Gjykatën komunale në Prishtinë
•    Aktivitetet        Aftësimi praktik në të gjitha lëmit, si ajo penale, civile etj.

EDUCATION AND TRAINING

• Data(prej – deri)        1993/4 deri me datë 29.05.2002
Universiteti        Universiteti i Prishtinës
fakulteti        Fakulteti Juridik
• Titulli i Kualifikimit        Jurist i Diplomuar
Kualifikimet tjera-data        Dhënia e provimit të judikaturës me datë 10.10.2004
Trajnimet  dhe seminaret        Prej tetorit 2005 deri në shkurt 2006
Emir i organizatës        Departamenti i Drejtësisë, Njësia e Inspektimit Gjyqësor
Lloji i trajnimit        Ngritja e aftësive në hetimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve për shkeljen e Kodit të Etikës
Trajnimet tjera        MDA, NCSC-USAID, naac-USAID, IGJK
Data (prej-deri)        MDA prej 03.09.2005-03.10.2005, planifikimi dhe vendim-marrja, menaxhimi i kohës etj.
Emir i organizatës        NCSCS-USAID, prej janarit deri në mars të vitit 2006, seminar për auditim të brendshëm, dhe trajnim për pilot auditim në sisitemin gjyqësor dhe prokurorial
Emri i organizatës        Naac-Këshilli Kombëtar shqiptaro-amerikan-USAID
Data (prej-deri_        Prej 15 janarit deri më 27 mars 2007
Lloji i trajnimit        The hope fellowships, menaxhimi-mendimi strategjik, planifikimi dhe projektet e menaxhmentit
• • Data(prej – deri)        22-09.2008 – 31.12. 2009
• Emri / Organizata / Trajnimi        Instituti Gjyqësor i Kosovës
• Depatamenti        Trajnimet
Lloji i trajnimit        Programi Fillestar për arsimim ligjor për kandidatët për gjyqtar dhe prokuror
Vijon        Faza e tretë deri më 31 dhjetor të vitit 2009

GJUHA KOMPJUTERI NJOHURI.

SHQIPE, SERBO – KROATE, ANGLISHT KUPTOJ

KOMPJUTERI
Microsoft Outlook,
Microsoft Excel,
Microsoft Word, 

Gjejrone Alaj -

Gjejrone Alaj

Gjejrone Alaj u lind më 13.07.1960 në Isniq. Diplomoi në Fakultetin Juridik në vitin 1984. Provimin e Judikaturës e kaloi në vitin 2002.

Jeton në Drenoc, Komuna e Deçanit, është e martuar dhe ka katër fëmijë.

Përfundoi me sukses Programin Fillestar për Arsimim Ligjor në vitin 2012 Profili Prokuror.

Përvoja e saj fillon në vitin 1985 si Referente për marredhenje Pune në OBPB Bistrica Deçan, deri më 1991, shtator 1999-prill 2000 punoi si Referente për Akte Normative dhe Dosje në KK Deçan. Nga prilli 2000 vazhdon të punoj si Administratore në Gjykatën Komunale për Kundërvajtje Deçan.

Ka përvojë gjithsej 19 vite.

Me 28 dhjetor 2012 nga Presidentja e vendit zjn.Atifete Jahjaga, dekretohet prokurore ne Prokurorinë Komunale në Gjakove.
 

Raze	Loshaj -

Raze Loshaj

Biografia

Raze Loshaj, e lindur më 12.12.1957 në fshatin Buqan, Komuna e Pejës.

Përgatitja shkollore:

Shkollën fillore në Baran, Gjimnazin në Deçan, Fakultetin Juridik në Prishtinë.

Përvoja e punës:

Një vit Praktikante në Prokurorinë Publike të Qarkut në Prishtinë;

Katër vite bashkëpuntore profesionale në Prokurorinë Publike të Qarkut në Prishtinë;

Tri vite e katër muaj prokurore në Prokurorinë Publike Komunale në Prishtinë;

Tri vite prokurore speciale në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës;

Dy vite bashkëpuntore profesionale në Gjykatën Supreme të Republikës së Kosovës;

Nga 15 deri më 30 Maj 2012 prokurore në Prokurorinë Publike Komunale në Prishtinë e pastaj është transferuar në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës ku aktualisht është prokurore.

Kurse e trajnime:

Në vitin 2001: N.P. “Abc Computer”, Windows 98, Word dhe Excel;

Në vitin 2002: “ZAS-trade” Foreign Language Centre-
Prishtinë, English language, Elementary Level;

Në vitin 2003: “ZAS-trade” Foreign Language Centre-Prishtinë, English language, Preintermadiate Level.

Trajnime tjera profesionale:

Dëshmitë në Gjykatë në rastin e Trafikimit me Njerëz – organizuar nga Departmenti i Drejtësisë i SHBA – mbajtur në Prishtinë, 2 - 6 Nëntor 2009;

Task-forca mbi Trafikim me Njerëz, Trafikim droge dhe Korrupsionit Publik – organizuar nga Departmenti i Drejtësisë i SHBA – mbajtur në Prishtinë, 24 -28 Gusht 2009;
WMD Executive Seminar-Kosovo – organizuar nga Departmenti i Mbrojtjes i SHBA – mbajtur në Budva, Mali i Zi, 13 - 16 Prill 2009;

Trial Advocacy Training – organizuar nga Departmenti i Drejtësisë i SHBA – mbajtur në Prishtinë, 24 - 26 Mars 2009;
Rritja e Kapaciteteve Operacionale në Hetimin dhe Pengimin e Aktiviteteve të Trafikimit me Njerëz në Balkanin Përendimor – organizuar nga UNODC PROJECT – mbajtur në Zagreb, Kroaci, 17-18 Nëntor 2008;

Hartimi i Dokumentit për Procedurat Standarde të Veprimit për Viktimat e Trafikimit në Kosovë – organizuar nga OSCE – mbajtur në Prishtinë, 15-16 Tetor 2008;

Draftimi i Planit Aksional tre vjeçar i luftimit të Trafikimit me Qenje Njerëzore – organizuar nga Nisma për Mbrojtje dhe Siguri të Grave (NMSG), UNDP – mbajtur në Durrës, Shqipëri, 12-15 Korrik 2008;

Vendimmarrja në ndër-agjenci në Sigurinë Kombëtare – organizuar nga Qendra për Marrëdhënje Civile-Ushtarake Shkolla post-diplomike e Marinës, Monterey, Kaliforni – mbajtur në Prishtinë, 16-20 Qershor 2008;

Konfiskimi i pasurisë në rastet e Trafikimit me Qenje Njerëzore dhe raste të tjera – organizuar nga ABA Rule of Law Initiative – mbajtur në Prishtinë, 05-06 Qershor 2008;

Punëtoria trajnuese kundër terrorizmit – organizuar nga Universiteti Amerikan i Kosovës në Prishtinë – mbajtur në Prishtinë, 03-04 Qershor 2008;

Ndjekja penale e rasteve të Trafikimit me Qenie Njerëzore dhe vepra penale të ngjajshme – organizuar nga Instituti Gjyqësor i Kosovës – mbajtur në Prishtinë, 27 Shkurt 2008;

Zyra e Prokurorëve Special të Kosovës - Vizitë studimi në SHBA - SHBA Departamenti i Drejtësisë - Detroit dhe Cleveland, SHBA, 08-18 Tetor 2007;

Pastrim Parash / Kundër Terrorizmit Financiar – organizuar nga Qendra e Inteligjencës Financiare – mbajtur në Vushtrri, 03-07 Shtator 2007;

Seminar mbi Teknikat e Hetimeve Financiare – organizuar nga Departamenti i thesarit - Zyra e SHBA në Prishtinë – mbajtur në Prishtinë, Qershor 2007;

Ruhan Salihu -

Ruhan Salihu

Ka lindur më 11.12.1958 , në fshatin Tupallë, KK Medvegjë.

Jeton në Prishtinë.

Ka të kryer Fakultetin Juridik në Prishtinë.

Në maj të vitit 2004 ka kryer provimin e Jurisprudencës.

Në vitin 2001 ka kryer stazhin e praktikantit në Prokurorinë e Qarkut në Prishtinë.

Nga prilli i  vitit 2002 e deri në fund të tetorit 2010, ka punuar në Prokurorinë e Shtetit të Kosovës, në pozitën e Administratorit.

Nga 22.10.2010 emërohet prokuror në Prokurorinë Komunale në Prishtinë, punë të cilën e vazhdon edhe tani.

Sebahate Hoxha -

Sebahate Hoxha

Sebahate Hoxha u lind me 27.12.1981 në fshatin Plluzhinë, Komuna Skenderaj. Jeton në Prishtinë, është e martuar dhe ka dy fëmijë.

Edukimi:

 • Në vitin 2000 ka perfunduar Gjimnazin “Xhevdet Doda” në Prishtinë.
 • Në qershor2004 ka përfunduar Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës .
 • Me datë20.05.2006 e ka kaluar provimin e jurisprudences.
 • Aktualisht vijon studimet master nëUniversitetin e Prishtinës/ Fakulteti Juridik/Drejtimi Civil.
 • Në vitin 2011 ka përfunduar më sukses Programin Fillestar për Arsimim Ligjor/ Profili Prokuror.


Pervoja e punës:

 • 01.12.2004-30.11.2005- Praktikante në Oda e Avokateve te Kosovës.
 • 01.12.2005-31.07.2006- Bashkëpunëtore ProfesionaleZyra e Avokatit – Ahmet Gjinovci
 • 01.08.2006–15.05.2012 - Zyrtare Ligjorenë Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës


Trajnimet:

 • Janar 2005 – Dhjetor 2005, Trajnim për praktikant me tema te ndryshme nga lemia penale, civile, administrative. Organizuar nga ABACELLI/Oda  e Avokateve te Kosovës/USAID.
 • Janar 2005 – Dhjetor 2005, Trajnim për praktikant me tema te ndryshme nga lemia penale, civile, administrative. Organizuar nga OSCE/Departamenti për te Drejtat e Njeriut dhe Sundimit te Ligjit.
 • 02 – 05.04.2007, Trajnim me temen “Sistemi për Luftimin e Krimit te Pastrimit te Parave dhe Financimit te terrorizmit”. Organizuar nga USAID/Qendra e Inteligjencës Financiare, Shkolla Policore ne Vushtrri
 • 24.10.2007 – 04.11.2007, Trajnim me temen “Bashkëpunimi Evropian ne qeshtjet penale/Probleme dhe perspektiva” , Organizuar nga Instituti Ndërkombëtar për studime te Larta ne Shkencat Penale, Siracusa, Itali.
 • 07.07.2007 – 12.07.2007,  Teknikat e Hetimit te Krimit/Vizitë Zyrtare, Organizuar nga Agjensioni Evropian për Rindërtim/Qeveria e Kosovës, Antimafia/Rome, Itali
 • Korrik 2011, Trajnim NITA, Program trajnues për zhvillimin e shkathtësive profesionale për kandidatet për gjyqtare dhe prokuror, Organizuar nga Instituti Gjyqësor i Kosovës.


Me 15.05.2012 nga Presidentja e vendit znj. Atifete Jahjaga, dekretohet prokurore ne Prokurorinë Komunale në Prishtine.
 

Lajme

23 qershor 2017

Aktakuzë për krime lufte kundër popullsisë civile

Prishtinë, 23 qershor 2017 - Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë, pranë Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Mitrovicë, kundër personit Z.V. në drejtim të veprave penale të cilat ndërlidhën me krime lufte kundër popullsisë civile.