Gjakovë - Departamenti i Përgjithshëm

Armend Zenelaj -

Armend Zenelaj

Adresa: 32-4 / Rr. Dardania/ Fushe Kosovë/ Kosovë
Telefoni: 044/265-481       
E-mail: [email protected]
Nacionaliteti:    Shqiptar
Data dhe vendi i lindjes: 26.06.1979, Strellc i Epërm
Gjinia: Mashkull
Statusi martesor: I martuar, babë i dy fëmijëve


Fusha Profesionale   
Jurist

Eksperiencat e punës
Data: 01.12.2016 -
Pozita që është ushtruar: Prokuror
Emri dhe adresa e punëdhënësit: Prokuroria Themelore Gjakove
Lloji i biznesit ose sektorit: KPK

Data: 01.05.2012 deri me 01.12.2016
Pozita që është ushtruar: Monitorues dhe Përfaqësues Ligjor
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë: Monitorimi i seancave gjyqësore dhe përfaqësimi ligjor i Organizatës
Emri dhe adresa e punëdhënësit: BIRN
Lloji i biznesit ose sektorit: Gazetari hulumtuese

Data: 01.07.2011-30.06.2012
Pozita që është ushtruar: Praktikant Gjyqësor
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë: Përcjellja e punëve ditore të gjyqësorit
Emri dhe adresa e punëdhënësit: Gjykata e Qarkut në Pejë
Lloji i biznesit ose sektorit: Drejtësisë

Data: 06.2004-04.2006
Pozita që është ushtruar: Monitorues
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë: Monitorimi i aplikimit të rregullove komunale.
Emri dhe adresa e punëdhënësit: OJQ “Shoqata e Intelektualëve te Pavarur” Deçan
Lloji i biznesit ose sektorit: Monitorim i Institucioneve Lokale-Komunën e Deçanit

Edukimi dhe Trajnimet
2008/09-vazhdoj
Master në Financa
Universiteti i Prishtinës
Vazhdoj studimet Postdiplomike, drejtimi Financiar

2014
Provimi i Jurisprudencës
Ministria e Drejtësisë

2004
Jurist
Universiteti i Prishtinës
Jurist i diplomuar


Aftësitë personale dhe kompetencat

Gjuhet
Shqipe
Angleze
Serbokroate

Aftesitë organizative: Aftësi të mira organizative

Aftësit teknike: PC, Fax, Printer

Aftësit kompjuterike: Përdorues i pavarur i paketës MS Office
 

Bajram Kryeziu -

Bajram Kryeziu

Dëshire Jusaj -

Dëshire Jusaj

Dëshire Jusaj u lind në Pejë dhe jeton në Gjakovë .

• E diplomuar në Fakultetin Juridik në Prishtinë në vitin 2000,

• Provimi i Juridikaturës i dhënë në vitin 2008,

•  Studimet post-diplomike të kryera - Tema, studim i shkencave  MA-Juridik Penal,

-  Praktikante në OAK-2002-2003,

-  Studimi i vazhdueshëm Juridik KLC Qendra Juridike e Kosovës në vitin 2003,o    Nga dt. 01.03.2004  deri në Korrik të vitit 2010  Inspektore e Punës për Kosovë,

o    Nga korrik i vitit 2010  deri me dt. 28.12.2012,  Menaxhere e Punës për Inspektoriatin e Punës në Regjionin e Gjakovës,

o    Nga dt. 28.12.2012  Prokurore e Shtetit në Prokurorinë Themelore në Gjakovë,

o    Nga Janari 2015 anëtare e shoqatës së Prokurorëve të Kosovës,

o    Nga dt.18.12.2015 Anëtare e Këshillit Prokurorial të Kosovës.


Trajnimet  

-    ILO-IPEC,  MPMS – Monitorimi i Punës së Fëmijëve, E trajnuar për trajnimin e ekipeve lokale të veprimit mbi Monitorimin e Punës së Fëmijëve në Kosovë, nga dt. 01.07.2004 – 22.09.2006 – Projekt 2 vjeqar,
-    Lufta kundër Trafikimit Qenie Njerëzore OSCE, dt.14.12.2007,
-    Siguria në punë, puna, kushtet e punës, mbrojtja e shëndetit të të punësuarve dhe ambientit të punës MPMS – dt.14.12.2008,
-    Rregullimi Normativ i Mbikqyrjës Inspektive nga Lëmia e Punës dhe Akteve  Themelore të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë - Janar 2012,
-    Trajnimi nga NITA dt. 18, 19, 20.04.2013, si dhe në vitin 2014,
-    Përgjegjësia penale e personave juridik dt. 11.04.2013,
-    Menaxhimi i rasteve dt. 10.04.2013,
-    Hyrje në Kodin e Procedurës Penale dt. 07.03.2013,
-    Procedura parapenale dhe hetimi dt. 02.04.2013,
-    Resitë e Procedurës Penale të Republikës së Kosovës dt. 16.05.2013,
-    Krimi Kibernetik dt. 21.11.2013,
-    Reformimi i Sistemit Gjyqësor dt. 03.10.2013,
-    Paraqitja e dëshmitarëve të mbrojtur  dt. 21.03.2013,
-    Negocimi i Marrëveshjes për Pranimin e Fajësisë dt. 20.02.2014,
-    Procedura Penale ndaj kryesve të veprave penale me çrregullime mendore dt. 31.10.2013,
-    Gjykimi i madhorëve për veprat penale të kryera ndaj fëmijëve dt. 04.02.2014,
-    Shqyrimi Fillestar, i dytë, dhe shqyrtimi gjyqësor dt. 30.01.2014,
-    E drejta e BE-së, dhe efekti i saj në të drejtën vendore dt. 26.06.2014,
-    Sfidat dhe praktikat më të mira në Implementimin PSV-së, të dhunës në familje,
- Përfaqësimi i viktimave të dhunës në familje në Procedura Gjyqësore Penale dt. 26.09.2014,
-    Marrja e provave nga Prokurori i Shteti gjatë hetimit dt. 16.10.2014,
-    Ndërmjetësimi dhe Drejtësia Restorative dt. 22.10.2014,
-    Format e shfrytëzimit të viktimave në rastet e trafikimit me qënie njërezore dt. 11.11.2014,
-    Ekspertiza Mjeko-Ligjore – Sfidat në zbatimin praktik të Legjislacionit dt. 18-21.12.2014- trajnim në Shqipëri.
-    Shqyrtimi Gjyqësor dt. 07.05.2015,
-    Standardet e mbrojtjes nga diskriminimi në Legjislacionin Europina për të Drejtat e Njeriut dt. 10.06.2015,
-    Shqyrimi Fillestar dhe i dytë,  dt. muaji shkurt të vitit 2015,
-    Bashkëpunimi Juridiko-Ndërkombëtar dt. 23.06.2015,
-    Dëmshpërblimi i viktimave dt. 08.06.2015,
- Mbroja dhe promovimi i diversiteti, tolerancës, dhe barazisë në kontekst të legjislacionit mbi mosdiskriminim dt. 09.07.2015,
- Vizite Studimore në Budapest- ILEA- Mbrojtja e Mjedisit dt.16.11 deri 20.11.2015,
- Marrëveshja për Pranimin e Fajësisë dt.26.01.2016,
- Gjurmimi, Sekuestrimi dhe Konfiskimi i Pasurisë së Fituar me Veper Penale, 24.02.2016,
- Vizitë Studimore e nivelit të lartë në Turqi-Ankara nga dt.29.04 deri 06.05.2016
- Kompjuteri:  (MS-Windows, MS-Word, MS-Excel, Internet , Outlook) - në vitin 2000,
- dhe shume trajnime të tjera të mëhershme.


 

Enis Gashi -

Enis Gashi


ENIS GASHI, i lindur më 29.12.1986, jeton në Prizren, Fakultetin Juridik e përfundoj në Universitetin e Prishtinës në vitin 2009. Studimet postdiplomike – master në drejtimin juridiko-penal, po ashtu i përfundoj në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës në vitin 2012. Provimin e jurisprudencës e kaloi në vitin 2013.
 
Përvoja profesionale: Praktikant në Komisionin për Ndihmë Juridike Falas në Prizren nga 12.09.2011–12.11.2011, në OAK Prizren nga 27.04.2012–31.07.2012 dhe në Gjykatën Themelore Prizren nga 01.08.2012–31.07.2013. Zyrtar Ligjor në Prokurorinë Themelore Gjakovë nga 06.08.2013–14.02.2014. Bashkëpunëtor Profesional në Gjykatën Themelore Gjakovë – Dega Rahovec nga 18.02.214–30.11.2016. Gjatë kësaj periudhe ka ndjekur trajnimet si:“Shkathtësitë e Përfaqësimit në Gjykim” sipas programit NITA, 19-21 mars 2015 në IGJK Prishtinë, si dhe shumë trajnime të tjera në aspektin penal.

Më datë 01.12.2016, nga Presidenti i Republikës së Kosovës z.Hashim Thaqi, është dekretuar Prokuror i Shtetit në Prokurorinë Themelore në Gjakovë.

 

Ismet	Tofaj -

Ismet Tofaj

Datëlindja:03.05.1956
Vendlindja: Junik


Arsimimi:
26.06.1982,Jurist i diplomuar, Fakulteti Juridik, Universiteti i Prishtinës
26.11.1985,Provimi Profesional, Komiteti Krahinor i Legjislacionit dhe Organizimit Prishtinë
14.03.2002,Provimi i Jurisprudencës, Komisioni Provues i Departamentit Drejtësisë, Prishtinë
03.10.2011,Provimi Përgatitor për gjyqtarë e prokurorë, IGJK Prishtinë.

Përvoja e punës:
01.12.1982-06.01.1983, Praktikant, Gjykata Komunale Pejë
06.01.1984-06.03.1985, Praktikant, Gjykata Komunale Pejë
23.09.1985-05.01.1989, Shef i Shërbimit Juridik, K. Bujqësore Moronica Junik
06.01.1989-28.08.1991, Shef i Zyrës Vendit  Junik
17.05.2002-16.05.2012, Avokat Gjakovë

Gjuhët:
Shqip(gjuhë amtare)
Serbisht(Shumë mirë)
Gjermanisht(mirë)

Mone Syla -

Mone Syla

Ramiz Buzhala -

Ramiz Buzhala

Lajme

23 qershor 2017

Aktakuzë për krime lufte kundër popullsisë civile

Prishtinë, 23 qershor 2017 - Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë, pranë Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Mitrovicë, kundër personit Z.V. në drejtim të veprave penale të cilat ndërlidhën me krime lufte kundër popullsisë civile.