Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm

Ajshe Ferati -

Ajshe Ferati

Arberesha Shala-Raça -

Arberesha Shala-raça

Atdhe Demaj -

Atdhe Demaj

Bashkim Zeqaj -

Bashkim Zeqaj


Adresa:    Samadrexhë-Suharekë
E-maili:     [email protected][email protected]
   
Nacionaliteti:    Shqiptar,  Kosovar
   
Data e Lindjes:    20.10.1981
   
Gjinia:    M
   
Punësimi i dëshiruar / Fusha e dëshiruar:
Prokuror,Gjyqtar, Pedagog në Universitet, Financat dhe e Drejta Financiare,  E Drejta Doganore, Analiza Ekonomike e së Drejtës, Drejta Komerciale, e Drejta Biznesore, E Drejta Pronësore dhe Zyrtar i Lartë Ligjor!

   
Përvoja e punës:   
   
Datat:    05.05.2007 – 05.05.2008
Pozita e mbajtur:    Avokat praktikant
Aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore:    Asistimi i avokatit, përfaqësimi i palëve në seancat gjyqësore, përpilimi i shkresave juridike, etj.
Emri dhe adresa e punëdhënësit:    Oda e Avokatëve të Kosovës,  Rr. “Qamil Hoxha”. Nr. 10/3   Prishtinë
Lloji i biznesit apo sektori:    Sektori i drejtësisë
   
Datat:    01.10.2008- 30.06.2009 ( që nga 01.05.2009 deri me 30.06.2009, punë me honorar)
Pozita e mbajtur:    Ligjërues dhe Koordinator për Studime Master
Aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore:    Mbajtja e ligjëratave, puna me student dhe  organizimi i punës me  studentet në studimet master (Pergditja e raporteve, shkresave, vendimeve etj.)
Emri dhe adresa e punëdhënësit:    Universiteti “Pjetër Budi” Institucion i Arsimit të Lartë
Lloji i biznesit apo sektori:    Sektori i Arsimit Universitar


Datat:    01.05.2009-09.10.2015
Pozita e mbajtur:    Zyrtar i Lartë Ligjor
Aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore:    Përgatitja e Shkresave, Licencave, Raporteve ,Rregulloreve, Udhëzimeve Administrative, Aktvendimeve, Vendimeve, Përfaqësimin e KPMM në Gjykatë, Përgatitja e Njoftimeve, Ofrimi i Këshillave Juridike, Pjesëmarrja në debate në fushën e legjislacionit.
Emri dhe adresa e punëdhënësit:    Komisioni i Pavarur Për Miniera dhe Minerale. Adresa; R. Armend Daci, Nr.1
Lloji i biznesit apo sektori:    Institucion i Pavarur i themeluar në bazë të ligjit  Nr.03/L-0163, për Minierat dhe Mineralet


Shkollimi dhe trajnimet   
   
Data:t    1996 – 2000
Titulli i kualifikimit:    Diplomë e shkollës së mesme
Fusha e studimit:    Shoqërorë-Gjuhësor
Emri dhe lloji i organizatës/institucionit që e ka ofruar studimin/trajnimin:    Gjimnazi “Jeta e Re” Suharekë
   
Datat:    01.10.2000 – 23.11.2004
Titulli i kualifikimit:    Jurist i Diplomuar
Fusha e studimit:    Drejtësia
Emri dhe lloji i organizatës/institucionit që e ka ofruar studimin/trajnimin:    Universiteti i Prishtinës – Fakulteti Juridik
   
Datat:    2005 – 2008
Titulli i kualifikimit:    Master i Shkencave Juridike - Financiare
Fusha e studimit:    Financat  dhe e Drejta Financiare
Emri dhe lloji i organizatës/institucionit që e ka ofruar studimin/trajnimin:    Universiteti i Prishtinës – Fakulteti Juridik
   
Datat:    19.03.2011
Titulli i kualifikimit:    Provimi i Jurispodencës
Fusha e studimit   
Emri dhe lloji i organizatës/institucionit që e ka ofruar studimin/trajnimin:    Ministria e DrejtësisëAftësitë personale   
   
Gjuha amtare:    Shqipe
Gjuhë tjera: Gjuha angleze

   
Aftësitë sociale, angazhimet në organizata apo aktivitete tjera të lira:     
Kualitetet personale: kooperativiteti, afërsia, saktësia, puna nën presion, etj.
   
Aftësitë organizative:
Kam aftësi të mira organizative.
   
Aftësitë në kompjuter:
Programet e Microsoft Office; Aftësi shumë të zhvilluara në kërkime në web dhe në internet.
   
Informata plotësuese        
Kam përfunduar studimet Master në Fakultetin Juridik te Universitetit te Prishtinës me datën 14.04.2008, që nga kjo kohë jam Master i Shkencave Juridike. 
 
INTERESIMET PERSONALE

Ligji, Prokuroria, Gjyqësia, Financat,Drejta  Buxhetore, E Drejta Komerciale dhe e Drejta  Doganore .
Leximi,
Nga sportet futbolli,  etj.
 

Blerim Igrishta -

Blerim Igrishta

Dren Paca -

Dren Paca

Data e lindjes: 31-12-1988
Kombësia: Shqiptarë                                                        
Gjinia: Mashkull


Eksperienca:

Periudha: 15.06.2016 – 01.12.2016
Emri dhe adresa e punëdhënësit:    Byroja Kosovare e Sigurimit,
Rr. Lidhja e Pejës, p.n 10000 Prishtinë, Kosovë.

Titulli apo pozita në organizatë: U.D. Drejtor i Departamentit Juridik dhe Administratë

Detyrat dhe përgjegjësitë:

•    Përfaqësimi sipas nevojës në Gjykatë dhe organet tjera shtetërore,
•    Organizonimi, koordinimi dhe menaxhimi Departamentin Juridik dhe Administratës, mbikëqyrja e mbarvajtjes së punës dhe vlersimi i efikatistetit të punës,
•    Bashkëpunimi dhe koordinimi i aktiviteteve me të gjitha sektoret dhe departamentet tjera,
•    Planifikimi i kryerjes së detyrave dhe punëve të parapara në Departamentin Juridik dhe Administratë,
•    Kryesimi i komisionit të shkallës së dytë për trajtimin e dëmeve,
•    Përpilimi i mjeteve juridike të rregullta dhe të jashtëzakonshme, padive, prapsimeve, etj.,
•    Përpilimi i kontratave, shkresave të të gjitha llojeve, dhënja e këshillave dhe mendimeve ligjore departamenteve tjera brenda BKS-së,
•    Përcjellja, mbikqyrja dhe zbatimi i të gjitha akteve normative mbi të cilat mbështetet funksionimi i BKS-së,
•    Përcjellja dhe zbatimi i marëveshjeve ndërkombtare, ligjeve dhe akteve tjera si dhe praktikave gjyqësore, sidomos në lemin e dëmeve nga autopërgjegjësia, praktikave gjyqësore lidhur me vleresimin e dëmeve materiale dhe jomateriale,
•    Administrimi i procedurës disiplinore, procedurës gjyqësore dhe procedurave tjera,
•    Organizimi dhe pjesëmarja në këshllimet profesionale Juridike të BKS-së,
•    Hartimi i raporteve/planeve javore, mujore dhe vjetore për punën e departamentit,
•    Pjesëmarja në grupet punuese për hartimin e rregulloreve në kuadër të BKS-së,
•    Përcjellja e nivelit të aftësimit të punëtorëve, propozimi për trajnime dhe kurse, vlerësimi periodik dhe vjetor i punës së zyrtareve dhe stafit vartës,
•    Propozimi i masave konkrete për zhvillimin dhe avancimin e politikave të Departamentit,
•    Zbatimi i urdhërave të Drejtorit Ekzekutiv dhe Këshillit Administrativ


Periudha: 01.01.2012 – 15.06.2016
Emri dhe adresa e punëdhënësit:    Byroja Kosovare e Sigurimit,
Rr. Lidhja e Pejës, p.n 10000 Prishtinë, Kosovë.

Titulli apo pozita në organizatë: Përfaqësues në Gjykata

Detyrat dhe përgjegjësitë:
   
•    Përfaqësimi në Gjykata dhe organet tjera shtetërore,
•    Ushtrimi i mjeteve të rregullta juridike “Ankesave” kundër Aktgjykimeve dhe Aktvendimeve të gjykatave,
•    Ushtrimi i mjeteve të jashtëzakonshme juridike “Revizioneve” kundër Aktgjykimeve,
•    Ushtrimi i padive për regres,
•    Nënshkimi i marëveshjeve-pajtimeve gjygjësore,
•    Nënshkrimi i marëveshjeve gjygjesore dhe jashtëgjygjësore për regres të mjeteve, 
•    Përpilimi dhe nënëshkrimi i marëveshjeve-ujdive në procedurë jashtëgjygjësore,
•    Ushtrimi i përgjegjeve në padi,
•    Ushtrimi i prapësimeve kundër propozimeve për përmbarim,
•    Ushtrimi i kundër propozimeve për përmbarim,
•    Ushtrimi i propozimeve për permbarim,
•    Korespodenca, kalkulimi i shpenzimeve të trajtimit dhe ushtrimi i kërkesave ndaj kompanive të Republikës së Shqipëris dhe Maqedonis për regres,
•    Nga data 03.01.2012 deri më datë 01.07.2012 anëtar i komisionit te shkallës së dytë për trajtimin e dëmeve në procedurë jashtëgjygjesore, nga data 01.07.2012 deri më datë 30.05.2014 kryetar i komisionit të shkallës së dytë,
•    Përpilimi i të gjitha llojeve të kontratave,
•    Përpilimi i të gjitha llojeve të vendimeve, autorizimeve etj,
•    Përcjellja dhe mbikqyrja e të gjitha akteve normative mbi të cilat mbeshtetet funksionimi I Byrosë,
•    Përcjellja e ligjeve, akteve si dhe praktikave gjygjesore, që kanë të bëjnë me lëmin e dëmeve,
•    Trajtimi i dëmeve në procedurë gjygjësore si dhe në procedurë jashtëgjygjësore (administrative),
•    Raportimi I rregullt-javor, 6 mujor dhe vjetor, Drejtorit të Departamentit dhe ati Ekzekutivi
   

Periudha: 15.08.2009 – 31.10.2011
Emri dhe adresa e punëdhënësit: H&B Consulting Sh.p.k, nr. i biznesit 70433698, Rr. Imzot Nikë Prela, D-9, H-4, pn. 10000 Prishtinë, Kosovë.

Titulli apo pozita në organizatë: Konsulent Ligjor

Detyrat dhe përgjegjësitë:

•    Sipas nevojës asiston dhe këshillon Drejtorin, për të gjitha qështjet ligjore,
•    Përfaqëson, pranë të gjitha organeve Administraive dhe Gjygjësore sipas nevojës  në bazë të autorizimit të dhënë nga Drejtori,
•    Përpilon vendimit e ndryshme që miren nga Drejtori,
•    Përpilon autorizimet e dhëna nga Drejtori
•    Përpilon kontratat për puntorët e Kompanisë dhe përcjell zbatueshmërin e tyre,
•    Përpilon kontratat e ndryshme në interesin e Kompanis dhe përcjellë zbatueshmërin e tyre,
•    Kryen edhe punë të tjera shtesë që mund ti kërkohen nga Drejtori.


Edukimi:

•    Provimi i Jurispodencës, datë 12.07.2014,
•    Diplomë Masteri në të Drejtën Penale në Univeristetin e Prishtinës, titulli LL.M. Master, nota mesatare 8.80, sutidmet e përfunduara me datë 29.09.2012, ndërsa tema mbrojtur me datë 22.05.2014.
•    Diplomë Jurist i Diplomuar sistemi 4 vjeqar në Univeristetin e Prishtinës, titulli  Jurist i Diplomuar, nota mesatare 9.26, datë 28.06.2011. 
•    Diplomë e Shkollës së mesme (Gjimnazi i Gjuhëve “Eqrem Qabei” Prishtinë)


Gjuhët e zotëruara: 

Shqip - Shkëlqyeshëm, Anglisht – Shumë mirë, Turqisht – Shumë mirë, Serbisht - Mirë

Aftësitë kompjuterike dhe trajnimet shtesë:

•    Aftësi të shkëlqyeshme të përdorimit të paktës “Microsoft Office”(Excel, Word, Access, Power Point, Outlook) etj.
•    Çertifikata e pjesëmarjes në Seminarin “Ditet e ligjit Europian mbi Trafikun”,
•    Çertifikata e perfundimit me sukses të trajnimit mbi dhënien e provimit te Jurispodences,
•    Çertifikata e pjesëmarjes në “ Garën Kombëtare për Këshillim të Klinetëve”,
•    Çertifikata e pjesemarjes në kursin  “Pergaditja për intervista punësimi dhe CV-ve”,
•    Çertifikata e pjesemarjes në kursin e “Hulumtimeve Ligjore ne Internet”,
•    Çertifikata e pjesemarjes në trajnimin “Dëmet dhe Menagjimi i Dëmeve”
•    Çertifikatat e ndjekjes së kursve në gjuhën “Angleze”.

 

Edina Jupolli -

Edina Jupolli

Enver Krasniqi -

Enver Krasniqi

Fatmir Behrami -

Fatmir Behrami

Fatmire Cacaj -

Fatmire Cacaj

Fatmire Cacaj, u lind më 04.11.1970 në Deçan. Diplomoi në Fakultetin Juridik në vitin 2001. Provimin e judikatures e kaloi në vitin 2008.

Jeton në Prishtinë.

Përfundoi me sukses Programin Fillestar për Arsimim Ligjor në vitin 2012 Profili Prokuror.

Që nga viti 2000-2009 ka punuar si Zyrtare Policore në Policinë e Kosovës në pozita të ndryshme: Zyrtare për analize te politikave, U.D Shefe e Sektorit "Hetimet e Narkotikeve, Shefe e Sektorit për Shërbime dhe Mbështetje, Shef I aksidenteve dhe Çështjeve Civile Ligjore, Autorizuese për përfaqësime para te gjitha organeve gjyqësore dhe jashtëgjyqësore, Anëtar I përhershëm I Komisionit për Shqyrtimin e Përdorimit te Forcës).Pastaj nga 2009-2011 si Udhëheqëse e Programit për Arsimim Ligjor në Institutin Gjyqësor të Kosovës. Aktualisht është duke punuar si Asistente e lartë Gjuhësore në Instituti Gjyqësor i Kosovës.

Përvoja e saj llogaritet rreth njëmbëdhjetë vite.

Me 28 dhjetor 2012 nga Presidentja e vendit zjn.Atifete Jahjaga, dekretohet prokurore ne Prokurorinë Komunale në Ferizaj.
 

Hava Krasniqi -

Hava Krasniqi

Ibrahim Fejza -

Ibrahim Fejza

Ilir Morina -

Ilir Morina

Data e lindjes: 20 shkurt 1980

Eksperiencat e punësimit

Data: 01 dhjetor 2016 – në vazhdim
Roli ose pozicioni i punës: Prokuror i Shtetit
Emri dhe adresa e punëdhënsit: Prokuroria Themelore në Prishtinë
   
Data:  dhjetor 2015 – shkurt 2016
Roli ose pozicioni i punës: Specialist i Sektorit të Gjyqësisë
Emri dhe adresa e punëdhënsit: Projekt i USAID Kosova implementuar nga Mendez England & Associates (ME&A) nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
   
Data: 01 dhjetor 2014 -  30 mars 2016
Roli ose pozicioni i punës: Ekspert i ri afatshkurtër
Emri dhe adresa e punëdhënsit:  EU Projekt ‘ mbështetje për KGJK dhe KPK’ i implementuar nga Hulla & Co. Human Dynamics nga Austria
   
Data: 11 nëntor 2009 – 30 nëntor 2014 
Roli ose pozicioni i punës: Këshilltar Ligjor i Kryeprokurorit të EULEX-it, Këshillin Prokurorial të Kosovës (KPK) dhe Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës (PSRK)
Emri dhe adresa e punëdhënsit: EULEX Kosova
   
Data: Prill 2009 – Nëntor 2009 
Roli ose pozicioni i punës: Zyrtar i Vlerësimit të Performancës
Emri dhe adresa e punëdhënsit: Projekt i UNOPS – Komisioni Pavarur Gjyqësor dhe Prokurorial (KPGJP)
   
Data: 01 janar 2006 – 30 Mars 2009 
Roli ose pozicioni i punës: Inspektor Gjyqësore
Emri dhe adresa e punëdhënsit: Njësia e  Inspektimit Gjyqësore të Kosovës (NJIGJ), Këshilli Gjyqësor dhe Prokurorial i Kosovës (KGJPK), UNMIK.


Data: 01 janar 2005 – 31 dhjetor 2005 
Roli ose pozicioni i punës: Bashkëpunëtor Profesional
Emri dhe adresa e punëdhënsit: Njësia e  Inspektimit Gjyqësore të Kosovës (NJIGJ), Këshilli Gjyqësor dhe Prokurorial i Kosovës (KGJPK), UNMIK.
   
Data: Maj 2003 – Prill 2004 
Roli ose pozicioni i punës: Praktikant 
Emri dhe adresa e punëdhënsit: Gjykata e Qarkut në Prizren

Arsimi dhe trajnimet

Data: 1998 - 2003
Titulli i kualifikimit të arritur: Jurist i diplomuar
Emri dhe lloji i subjektit që ofroi edukimin ose trajnimin: Fakultetit Juridik, Universiteti i Prishtinës
   
Data: Korrik 2013
Titulli i kualifikimit të arritur: Provimi i Jurisprudencës 
Emri dhe lloji i subjektit që ofroi edukimin ose trajnimin: Komisioni për Provimin e Jurisprudencës, Ministria e Drejtësisë, Republika e Kosovës
   
Trajnime
Trajnime të ndryshme në nivel vendor dhe ndërkombëtar;

Aftësitë personale dhe kompetencat

Gjuhet
Shqipe
Angleze
Serbe

Iliriana Çollaku - Tafa -

Iliriana çollaku - Tafa

Ilirjana Çollaku Tafa është emëruar Prokurore e Shtetit në Prokurorinë Themelore në Prishtinë, më datë 1 dhjetor 2016, me dekret të Presidentit të Republikës së Kosovës.

Para emërimit si Prokurore e Shtetit në këtë Prokurori, znj. Çollaku Tafa që nga viti 2009 ka punuar si Këshilltare Ligjore në Misionin e Bashkimit Europian për Sundimin e Ligjit (EULEX), fillimisht në Zyrën e Prokurorisë së EULEX-it në nivel të Prokurorisë Themelore, kurse në dy vitet e fundit punoi si Këshilltare Ligjore në Zyrën e Kryeprokurorit të EULEX-it. 

Në periudhën 2002-2009 ka punuar në Institucionin e Ombudspersonit të Kosovës, në pozitat Juriste Hetuese, Udhëheqëse e Zyrës Regjionale, Juriste e Lartë. Praktikën gjyqësore si juriste e përfundoi në Gjykatën e Qarkut në Mitrovicë, në periudhën 2001-2002.

Znj. Çollaku Tafa studimet themelore i përfundoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, në vitin 2001. Në vitin 2009 përfundoi studimet master në Drejtimin “Integrime Europiane dhe Legjislacion”, në Institutin Europian të Nicës, Francë, të organizuar në bashkëpunim me UBT në Prishtinë.

Ka të përfunduar Provimin e Jurisprudencës, Provimin për Përmbarues Privat, Shkollën për Integrime Europiane, si dhe ka marrë pjesë në shumë trajnime që kryesisht temë kishin: të drejtën europiane, të drejtën penale, praktikën e gjykatës europiane për liritë dhe të drejtat e njeriut, të mbajtura brenda dhe jashtë vendit.
 

Jehona Makolli - Grantolli -

Jehona Makolli - Grantolli

Jehona Makolli Grantolli u lind me 25.10.1983, në Prishtinë. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës  si Bachelor i Drejtësisë në vitin 2007, ndërsa studimet pasuniversitare i kreu në vitin 2011, në Drejtimin Penal dhe mbrojti temën me titull “Institucionet penitensiare dhe respektimi i të drejtave të personave të dënuar gjatë ekzekutimit të dënimit me heqje të lirisë ose me burgim në Kosovë ” ku fitoi titullin Master i Shkencave Juridike Penale.

Në periudhën kohore 2007-2008 përfundoi praktikën juridike në Gjykatën Komunale në Prishtinë. Në periudhën kohore 2008-2009, punoi në Kompaninë Këshilluese Franceze EgisBCeom.International si ndihmës-juriste, ndërsa pas përfundimit të studimeve pasuniversitare në periudhën kohore 2011-2012,  përfundoi praktikën juridike profesionale në Gjykatën e Qarkut në Prishtinë.  Nga janari i vitit 2013 e deri në gusht të vitit 2013 ka punuar si juriste në Sh.p.k.”Vitaminka Trade”, në Prishtinë dhe nga shtatori i vitit 2013 është pranuar ne pozitën zyrtar ligjor në Prokurorinë Themelore në Prishtinë, në Departamentin e Krimeve të Rënda. Në vitin 2014 ka përfunduar me sukses provimin e jurisprudencës, ndërsa nga fillimi i vitit 2015 deri me 01.12.2016 ka punuar në Njësitin për Krime Ekonomike dhe Korrupsion në Prokurorinë Themelore në Prishtinë.

Gjate këtyre viteve si juriste ka ndjekur një varg trajnimesh ku janë shtjelluar tema të ndryshme dhe atë: “E drejta për jetë” sipas Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, Praktike Juridike në Sh.p.k “Juridika”, nga Moduli Penal, Civil dhe Administrativ, Trajnime lidhur me Kodin e Etikës, Trajnimi lidhur me përgaditjen e provimit të jurisprudencës dhe shumë trajnime të tjera.

Ndërsa ka shkruar edhe punime seminarike me tema nga lëmia penale si: “Viktimat e krimit të trafikimit me qenie njerëzore”, “Organet për zhvillim të procedurës kundërvajtëse në lëminë penale”, “Të drejtat e të burgosurve në Kosovë” dhe shumë punime të tjera.

Nga viti 2015 ka punuar si ndihmëse e Koordinatores për Rajonin e Prishtinës nga radhët e Prokurorëve të Shtetit, në kuadër të Forumit të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve të Kosovës dhe se bashku kanë ndërmarrë shumë aktivitete për sensibilizimin e të rinjëve në veçanti femrave të reja për dhunën në familje, barazinë gjinore me theks të veçantë në të drejtën e femrave në trashëgimi.

Përveç gjuhës shqipe flet rrjedhshëm gjuhën angleze dhe turke.

Me datën 01 dhjetor 2016 nga Presidenti i Republikës u dekretua Prokuror i Shtetit në Prokurorinë Themelore në Prishtinë.

Është e martuar dhe ka një fëmijë.
 

Menduhi Kastrati -

Menduhi Kastrati

Merita Lumezi -

Merita Lumezi

Merita Shala-Muhaxhiri -

Merita Shala-muhaxhiri

Musa Mehaj -

Musa Mehaj

Naim Abazi -

Naim Abazi

Naim Qerim ABAZI, lindur më 31.10.1980.

Shkollën fillore dhe të mesme e kreu në Mitrovicë.

Në vitin 2004, përfundoj  studimet në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës. Ndërsa në vitin 2008, përfundoj  studimet posdiplomike në drejtimin Kushtetues Administrativ, në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës

Ka ndjek  trajnime të ndryshme në lëmin penal, civil dhe administrativ, brenda dhe jashtë vendit.

Në vitin 2011, është licencuar Trajner i drejtësisë administrativë nga Instituti i Administratës Publike

Ka punuar në institucione të ndryshme  qeveritare dhe jo qeveritare, ndërsa para emërimit si Prokuror ka qenë Kryetar i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës

Dekretohet si Prokuror i Prokurorisë Themelore në Prishtinë,  me  datë 03.09.2014 sipas dekretit  të Presidentes së Republikës së Kosovës.

Nebahate Salihu -

Nebahate Salihu

Rafet Halimi -

Rafet Halimi

Remzush Latifi -

Remzush Latifi

Rexhep Maqedonci -

Rexhep Maqedonci

Rrahim Podvorica -

Rrahim Podvorica

I lindur më 25.05.1964, në Dumosh të Podujevës.
Në Podujevë e ka kryer shkollimin e mesëm në vitin 1983.

Pas shkollës së mesme e ka kryer shërbimin ushtarak në ish APJ.

Në vitin 1984 ka filluar studimet në Universitetin e Kosovës, në Fakultetin Juridik. Ka diplomuar në mars të vitit 1989.
Pos drejtësisë, në Fakultetin Filozofik ka filluar të studioj edhe gjuhën frënge, por nuk e ka përfunduar.

Në nëntor të vitit 1989 ka filluar të punoj si praktikant në BVI – inë, për Kulturë Fizike dhe Sport në Podujevë. Aty punoi derisa e larguan nga puna për shkak të rrethanave të atëhershme politike, në tetor të vitit 1990.

Gjatë vitit 1998 dhe 1999 ka punuar në shkollën fillore në Dumosh, ka qenë sekretar i shkollës.

Në vitin 2000, kam kaluar të punoj në Kuvendin Komunal të Podujevës në cilësinë e zyrtarit juridik deri në gusht të vitit 2006.

Prej gushtit të vitit 2006 deri në maj të vitit 2009 ka punuar si zyrtar ligjor Zyrën e Prokurorisë Speciale të Kosovës.

Nga qershori i vitit 2009 ka punuar si zyrtar i lartë ligjor në Agjencinë Kosovare të Pronës. Aty ka punuar deri në pjesën e dytë të shkurtit të vitit 2010, kur është dekretuar të punoj në PSRK si Prokuror Special.

Rukije Shasivari -

Rukije Shasivari

Rukije Sheshivari  -

Rukije Sheshivari

Data e lindjes: 25. 11. 1962
Vendlindja: Barilevë

Arsimimi dhe kualifikimet :
Shkolla e mesme Prishtinë, Fakulteti Juridik në Prishtinë, diplomuar në vitin 1986, Provimi i Jurisprudencës më 23. 03. 2013, Programi i Trajnimit Fillestar për Arsimimin Ligjor në Institutin Gjyqësor te Kosovës nga dt. 02.12. 2013 deri me 31.05. 2015.

Përvoja e punës:
Gjykata Themelore e Punës së Bashkuar: Praktikante nga dt. 15.03.1988 deri me 31.03.1989.
Agjencia turistike: 'Barileva Turist' Menaxhere e punëve administrative nga dt. 01.09.2009 deri me 28.02.2010.
Komuna e Prishtinës: Zyrtare e lartë ne zyrën e përfaqësimeve nga dt.01.08.2012 deri me dt. 03.01. 2014.

Trajnime dhe kurse:
Akademia e Drejtësisë në Turqi: trajnimi “Krimi i Organizuar dhe Terrorizmi”
Dt. 14-16 Prill 2014
Vizitë Studimore në Gjermani-Aachen në Gjykata Administrative dhe Holand-Maastricht në Gjykata e Qarkut Limburg dt. 07-13 shtator 2014
Bildungszentrum Sprach – und Computercurse Freiburg , Zeugnis 'deutsch als fremdsprache' Grundstufe II, Grundstufe III, viti 2002 / 2003.
Qendra e gjuhëve te huaja” Zas – Trade”: Certifikate niveli Pre- Intermediate. dt. 03.07.2014.
Qendra për aftësime profesionale Prishtine: trajnimi “Administrim Biznesi” nga dt. 01.09.2005 deri më dt. 15. 12. 2005.
Qendra për aftësime profesionale Prishtine: trajnimi 'Elektronik industriale me TI” nga dt. 24.07.2006 deri me 15.12. 2006.
Dekretuar nga Presidenti i vendit z.Hashim Thaqi më 01 dhjetor 2016 prokurore në Prokurorinë Themelore në Prishtinë.
 

Shehribane Selimi-Muçaj -

Shehribane Selimi-muçaj

Shenaj Berisha -

Shenaj Berisha

Shkelzen Ibrahimi -

Shkelzen Ibrahimi

Data e lindjes: 28 Mars 1980

Shtetas: Kosovar   

Njohuri në gjuhë: 
Gjuhë shqipe (gjuhë amëtare)
Serbo-kroatisht 
Angleze
Turke

EDUKIMI

2010    Programin Fillestar për Arsimim Ligjor për Gjyqtar/Prokuror, 15 mujor, ne Institutin Gjyqesor te Kosovës, diplomuar 03 dhjetor 2010

2007        Provimi I Jurisprudencës

2006–vijoj    Studimet Master, Drejtimi Civil: edhe një provim deri te përfundimi,

2004        Jurist i diplomuar Universiteti I Prishtinës – Fakulteti Juridik

NJOHURITË KOMPJUTERIKE

Njohuri të shkëlqyera në përdorimin e kompjuterit si në Windows office (Word, Exel, Power Point, etj), Outlook, Internet etj.

PATENT-SHOFER

Kategoria  B

PËRVOJA E PUNËS
Pozita e tanishme:

Prokuror në Prokurorin Publike Komunale në Prishtinë, i Dekretuar nga Presidenti në detyre i Republikës së Kosovës me 22 tetor 2010.

Pozitat e më hershme:

10 prill 2007– 22 tetor 2010
BANKA EKONOMIKE, DEPARTAMENTI LIGJOR, BASHKËPUNËTOR I LART PROFESIONAL

16 Mars 2007 – 9 prill 2007

RAIFFEISEN BANK, NJËSITI LIGJOR, BASHKËPUNËTOR LIGJOR

23 gusht 2005 – 15 Mars 2007

UNMIK, DEPARTMENT I DREJTËSISË / MINISTRIA E DREJTËSISË, DIVIZIONI PER BASHKEPUNIM JURIDIK NDERKOMBETAR,   ZYRTAR LIGJOR

01/03/2004-01/04/2005

PRAKTIKANT NË GJYKATËN E QARKUT NË PRISHTINË

TJERA

PJESËMARRJA NË SHUMË SHKOLLA DHE KURSE SPECIALE, TRAJNIME etj

Shpend Krasniqi -

Shpend Krasniqi

Lajme

23 qershor 2017

Aktakuzë për krime lufte kundër popullsisë civile

Prishtinë, 23 qershor 2017 - Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë, pranë Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Mitrovicë, kundër personit Z.V. në drejtim të veprave penale të cilat ndërlidhën me krime lufte kundër popullsisë civile.