Arkivi i Konkurseve

Shpallje për avancim
Udhëheqës i Prokurimit, Një (1) Pozitë
Zyrtar Ligjor 1, Dy (2) Pozita
Referent i lartë, Një (1) Pozitë
Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit Udhëheqës i Sektorit AdministrativNJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATIT NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT PËR POZITËN - REFERENT I LARTË - NJË POZITË - PTH. FERIZAJNJOFTIM PËR ANULIMIN E KONKURSIT PËR POZITËN REFERENT I LARTË - NJË POZITË - PROKURORIA THEMELORE GJILANNJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATIT TË PËRZGJEDHUR NË POZITËN ZYRTAR LIGJOR - 2, - PTH. GJILANNJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATIT TË PËRZGJEDHUR NË POZITËN ZYRTAR LIGJOR 1 - ME KOHË TË CAKTUAR - PTH. GJILANNJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATIT NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT PËR POZITËN ZYRTAR LIGJOR - 2, - PTH. PRISHTINËNJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATIT NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT PËR POZITËN RECEPSIONIST - ZYRA E KRYEPROKURORIT TË SHTETITNJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATIT NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT PËR POZITËN RECEPSIONIST - PROKURORIA THEMELORE PRISHTINËNJOFTIM PËR ANULIM TË KONKURSIT PËR POZITËN ZYRTAR LIGJOR 2, PTH. FERIZAJ - DY POZITANjoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimitNjoftim për aplikuesit - Vozitës, për Prokurorinë Themelore GjilanNjoftim i kandidatëve të cilët kanë kaluar testin me shkrim
Zyrtar Administrativ
NJOFTTM - PER REZULTATIN E PERZGIEDHJES PERFUNDIMTARE TE KANDIDATEVE PJESEMARRES NE PROCEDUREN E REKRUTIMIT - Vozitës në Prokurorinë Speciale është përzgjedhur Albert Abrashi

Lajme