Prokuroria e Apelit

Prokuroria e Apelit është themeluar për të vepruar pranë Gjykatës së Apelit, Kjo prokurori përbëhet nga Departamenti i Përgjithshëm dhe Departamenti për Krime të Rënda dhe ka juridiksion në tërë territorin e Republikës së Kosovës.

Prokuroria e Apelit udhëhiqet nga kryeprokurori i Prokurorisë, i emëruar sipas Ligjit mbi Këshillin Prokurorial të Kosovës.

Prokurorët e emëruar në Prokurorinë e Apelit janë të specializuar në përfaqësimin e ndjekjes penale pranë Gjykatës së Apelit. Kur një lëndë e prokurorisë prezantohet para Gjykatës së Apelit, prokurori, i cili ka iniciuar apo zhvilluar ndjekjen penale, me miratimin e Kryeprokurorit të Shtetit, mund të shoqërojë dhe ndihmojë Prokurorinë e Shtetit në paraqitjen e ankesës apo mbrojtjen kundër ankesës.

Kompetenca e Prokurorisë së Apelit është që të ushtrojë propozime në ankesat e ushtruara kundër vendimeve dhe aktgjykimeve, të vendos për konfliktin e juridiksionit ndërmjet prokurorive themelore dhe të shqyrtojë çështje tjera të parapara me ligj.

Selia e Prokurorisë së Apelit është në Prishtinë.

Adresa postare e Prokurorisë së Apelit:

Ndërtesa e ish bankës së Lubjanës, kati i VI-të, 10 000 Prishtinë, Kosovë

Numri kontaktues: +381/38/200 18 867 ose +381/38/200 18 851