Prokurori i Shtetit

Prokurori i Shtetit është institucion i pavarur, me autoritet dhe me përgjegjësi për ndjekjen penale të personave të akuzuar për ndonjë vepër penale ose për ndonjë vepër tjetër, sikurse është rregulluar me ligj. Prokurori i Shtetit është institucion i paanshëm, dhe vepron në bazë të Kushtetutës dhe të ligjit. Organizimi, kompetencat dhe detyrat e Prokurorit të Shtetit rregullohen me ligj. Prokurori i Shtetit pasqyron përbërjen shumetnike të Republikës së Kosovës dhe respekton parimet e barazisë gjinore. Mandati fillestar për prokuror është trevjeçar. Në rast të riemërimit, mandati është i përhershëm deri në moshën e pensionimit, sikurse është përcaktuar me ligj, përveç nëse shkarkohet në pajtim me ligjin.

Struktura organizative e Prokurorit të Shtetit

Struktura organizative e institucionit të Prokurorit të Shtetit në Republikën e Kosovës është:

•    Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit si instanca më e lartë e Prokurorit të Shtetit, me kompetencë në tërë territorin e Republikës së Kosovës
•    Prokuroria e Apelit si shkallë e dytë me kompetencë në tërë territorin e Republikës së Kosovës dhe e cila përbëhet nga Departamenti i Përgjithshëm dhe Departamenti për Krime të Rënda;
•    Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës si organ prokurorial i specializuar, me juridiksion në tërë territorin e Republikës së Kosovës;
•    Shtatë (7) prokuroritë Themelore të përbëra nga Departamentet e Përgjithshme, nga Departamentet për të Mitur dhe nga Departamentet për Krime të Rënda.