Arkivi i Konkurseve

Vendim KA.Nr. 08/2014 Datë: 21.08.2014 Vendim - Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ankuesit Agron Çerreti, përkthyes në PTH Prishtinë, e protkolluar me nr. 862/2014 e datës 07.08.2014 të cilën e ka ushtruar i autorizuari tij Avokati Naim Çelaj Vendim KA.Nr. 09/2014 Datë: 21.08.2014 Vendim - Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ankuesit Milot Bajrami, protokolluar me Nr. 837/2014 të datës 01.08.2014 Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar për Financa, në Prokurorinë Themelore Prishtinë Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar për Financa, në Prokurorinë Themelore Prizren Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar për Financa, në Prokurorinë Themelore Pejë NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT - Zyrtar për Financa në Prokurorinë Themelore Mitrovicë Njoftim për kandidatin e suksesshëm
Titulli i vendit të punës - Zyrtar për Financa, në Prokurorinë Themelore Gjakovë
Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar për Financa, në Prokurorinë Themelore Ferizaj Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar për Financa, në Sekretariatin e Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit Njoftim Prokuroria Themelore Gjilan (1) pozitë - Kjo pozitë është anuluar NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT - SHTËPIAK NË SEKRETARIATIN E ZKPSH - PRISHTINË NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT - SHTËPIAK NË PROKURORINË THEMELORE NË FERIZAJ NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT - SHTËPIAK NË PROKURORINË THEMELORE NË GJILAN NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT - REFERENT NË PROKURORINË THEMELORE NË MITROVICË SH P A LL J E P U B L I K E - Shtyhet afati i dorëzimit të propozimeve (kandidatëve) për pozitën e anëtarit jo prokurorë në Këshillin Prokurorial të Kosovës për dhjetë (10) ditë shtesë, duke filluar nga data 5 gusht deri me datë 14 gusht 2014. NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT - TEKNIK I TEKNOLOGJISË INFORMATIVE / PROKURORIA THEMELORE GJILAN NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT - TEKNIK I TEKNOLOGJISË INFORMATIVE / PROKURORIA THEMELORE GJAKOVË NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT - TEKNIK I TEKNOLOGJISË INFORMATIVE / PROKURORIA THEMELORE PRIZREN NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT - TEKNIK I TEKNOLOGJISË INFORMATIVE / PROKURORIA THEMELORE MITROVICË NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT - TEKNIK I TEKNOLOGJISË INFORMATIVE / PROKURORIA THEMELORE FERIZAJ Njoftim për Rezultatin e Përzgjedhjes Përfundimtare të Kandidatëve Pjesëmarrës në Procedurën e Rekrutimit - Kujtim Kërqeli Njoftim për Rezultatin e Përzgjedhjes Përfundimtare të Kandidatëve Pjesëmarrës në Procedurën e Rekrutimit - Kushtrim Ademaj Njoftim për Rezultatin e Përzgjedhjes Përfundimtare të Kandidatëve Pjesëmarrës në Procedurën e Rekrutimit - Arta Gërmizaj Cakaj Njoftim për Rezultatin e Përzgjedhjes Përfundimtare të Kandidatëve Pjesëmarrës në Procedurën e Rekrutimit - Avni Hyseni Njoftim për Rezultatin e Përzgjedhjes Përfundimtare të Kandidatëve Pjesëmarrës në Procedurën e Rekrutimit - Albenit Rexhepi Vendim Ka.Nr. 06/2014 Data: 29.04.2014 - Vendim: Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ankuesit Usein Veliji, protokolluar me Nr. 397/2014 të datës 14.04.2014 KONKURS - I . Zyrtar Ligjor , njëzetedy ( 22 ) Pozita - vende pune,
1. Prokuroria Themelore Prishtinë – ( 13 ) Pozita,
2. Prokuroria Themelore Pejë - ( 1 ) Pozitë,
3. Prokuroria Themelore Gjilan - ( 1 ) Pozitë,
4. Prokuroria Themelore Gjakovë - ( 5 ) Pozita,
5. Sekretariati ZKPSH - ( 1 ) Pozitë,
6. Prokuroria Speciale e RK-ës - ( 1 ) Pozitë.
Vendim: KA.Nr. 03/2014 - Datë: 17.04.2014 - Anulohet rezultati i përzgjedhjes përfundimtare të kandidatit të publikuar sipas njoftimit Nr.40/2014 i datës 18.03.2014, i protokolluar me Nr. 290/2014 datë: 18.03.2014, lidhur me pozitën: Zyrtar i Arkivit-Arkivist Vendim - KA.Nr.07/2014 - Datë: 13.05.2014 - Refuzohet si e pabazuar ankesa e ushtruar nga Fadil Kurteshi, me Nr.485 /2014 të datës 05.05.2014, dhe ankesa e ushtruar nga Begzad Hajrullahu, me Nr.492/2014 të datës 06.05.2014, lidhur me pëzgjedhjen e kandidatëve për pozitën: Mbrojtës i Viktimave, në ZMNV në Gjilan Vendim KA.Nr. 05/2014 Datë: 29.04.2014 - Vendim: Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ankuesit Behar Avdyli, protokolluar me Nr. 455/2014 të datës 25.04.2014 Vendim Ka.Nr. 04/2014 Datë: 29.04.2014 - Vendim: Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ushtrua nga Fitore Hasani, me Nr.361/2014 të datës 08.04.2014 lidhur me përzgjedhjen e kandidatit për pozitën: Mbrojtës i Viktimave, në ZMNV në Ferizaj Lista e Kandidatëve që kanë plotësuar kriteret e përgjithëshme dhe të veçanta për t'u emëruar Kryeprokuror i shtetit Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e Rekrutimit - BETIM BAKALLI Vendim: KA.Nr. 03/2014 - Datë: 17.04.2014 - Anulohet rezultati i përzgjedhjes përfundimtare të kandidatit të publikuar sipas njoftimit Nr.40/2014 i datës 18.03.2014, i protokolluar me Nr. 290/2014 datë: 18.03.2014, lidhur me pozitën: Zyrtar i Arkivit-Arkivist Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes perfundimtare të kandidatëve për pozitën mbrojtës i viktimave Gjilan Vendim - KA.Nr. 02/2014 - Datë: 17.04.2014 - Refuzohet si e pa bazuar e ushtruar nga Fitore Hasani, me Nr.361/2014 të datës 08.04.2014, lidhur me përzgjedhjen e kandidatit për pozitën : Zyrtar Ligjor, në PTH FErizaj Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar Ligjor Njoftim per poziten Mbrojtës i Viktimave / Ferizaj - Për Rezultatin e Përzgjedhjes Përfundimtare të Kandidatëve Pjesëmarrës në Procedurën e Rekrutimit - Mirlinda Bytyqi-Rexhepi KONKURS TË BRENDSHËM PËR KRYEPROKUROR TË SHTETIT Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Mbrojtës i Viktimave, në Zyrën për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave / Prizren Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e Rekrutimit - Ilir Hetemi Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar Ligjor, në Prokurorinë Themelore në Ferizaj Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar i Arkivës - Arkivist Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit në Prokurorinë Themelore në Gjakovë Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Vozitës - Fahri Sadrija KONKURS
I. Zyrtar Ligjor, Dy (2) Pozita - vende pune
II. Përkthyes – Shqip-Serbisht - Shqip
III. Administrator i Sistemit, TI (Teknologjisë Informative)
IV. Teknik i Teknologjisë Informative, – Një ( 3 ) Pozitë - vende pune
V. Vozitës, në ZMNV - Një ( 1 ) Pozitë
Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar i Lartë për Bazën e të Dhënave - Blerim Dina Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Sekretare Juridike - Tijana Dimitrijević VAZHDIMIN E KONKURSIT TË PUBLIKUAR EDHE PËR TETË ( 8 ) DITË KONKURS PUBLIK Konkurs
II . Zyrtar Ligjor , Dy( 2 ) Pozita - vende pune
III. Sekretare Juridike, Një (1) vend pune –rezervuar për përfaqësuesit e minoriteteve
KONKURS - I. Referent, Dy (2) Pozita - vende pune
II. Zyrtar Ligjor, Tri (3) Pozita - vende pune
III. Sekretare Juridike, Një (1) vend pune – rezervuar për përfaqësuesit e minoriteteve
IV. Zyrtar i Arkivit – Arkivist, një (1) pozitë
V. Përkthyes – Shqip - Serbisht - Shqip, Një (1) pozitë
VI. Administrator i Sistemit, TI (Teknologjisë Informative) - Një (1) pozitë - vend pune
VII. Teknik i Teknologjisë Informative, – tri (3) Pozita - vende pune
VIII. Zyrtar/e i/e Lartë për Bazën e të Dhënave – një (1) pozitë – vend pune
IX. Mbrojtës i Viktimave – 4 pozita - vende pune
X. Vozitës, në ZMNV - Dy (2) Pozita
KONKURS PUBLIK Për vende të lira pune për Prokuror:a) Trembëdhjetë (13) pozita për prokuror në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Prishtinë;
b) Dy (2) pozita për prokuror në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Gjilan;
c) Dy (2) pozita për prokuror në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Pejë;
d) Dy (2) pozita për prokuror në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Ferizaj;
e) Tri (3) pozita për prokuror në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Gjakovë;
Aplikacion Konkurs për Prokurorë Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrë në procedurën e rekrutimit në Prokurorinë Themelore në Ferizaj - Zyrtar Ligjor Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar Ligjor në Prokurorinë Themelore Pejë Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar Ligjor Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - në Sekretariati i ZKPSH Prishtinë Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - në Prokurorinë Themelore Prishtinë Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Emri i kandidatit: Rrahman Zeqiri Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Emri i kandidatit: Hekrem Lutfiu Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Emri i kandidatit: Dardan Elezaj Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Teknik i Teknologjisë Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar Ligjor - Gjakovë Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar Ligjor - Pejë Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Vozitës - Mensur Hashani Njoftim - Zyrtar të Arkivit në Prokurorinë Themelore në Ferizaj Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar për Financa - Valdete Stublla Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Dorëzues - Fitim Krasniqi Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Dorëzues - Muhamet Tahiraj Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Referent PTH Gjakovë Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Referent PTH Ferizaj Njoftim per Rezultatin e perzgjedhjes perfundimtare te kandidateve-Zyrtar i arkivit-PTH Gjilan Njoftim per Rezultatin e perzgjedhjes perfundimtare te kandidateve-Zyrtar i arkivit-PTH Prishtine Njoftim per Rezultatin e perzgjedhjes perfundimtare te kandidateve-Dorezues-PTH Gjilan Njoftim per Rezultatin e perzgjedhjes perfundimtare te kandidateve-Dorezues-PTH Ferizaj Konkurs
I. Mbikëqyrës i Shkrimores , një ( 1 ) Pozitë, rishpallje
II. Zyrtar Ligjor , tri ( 3 ) Pozita
Prokurorinë Themelore në Gjilan – tri ( 3 ) Pozita,
III. Teknik i Teknologjisë Informative, tri ( 3 ) Pozita
Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit
Pozita: Përkthyes, në Prokurorinë e Apelit në Prishtinë
Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit
Pozita: Përkthyes, në Prokurorinë Themelore në Prishtinë
KONKURS
I. Mbikëqyrës i Shkrimores, një ( 1 ) Pozitë
II. Zëdhënës, një ( 1 ) Pozitë
III. Zyrtar për Financa, një ( 1 ) Pozitë
IV. Referent, pesë ( 5 ) Pozita
V. Zyrtar Ligjor, tetëmbëdhjetë ( 18 ) Pozita
VI. Zyrtar i Arkivit, katër ( 4 ) Pozita
VII. Teknik i Teknologjisë Informative, katër ( 4 ) Pozita
VIII. Vozitës, një ( 1 ) Pozitë
IX. Shtëpiak, një ( 1 ) Pozitë
X. Dorëzues, pesë ( 5 ) Pozita
Konkurs - I. Interpret / Përkthyes nga shqipja në serbisht dhe anasjelltas, Dy (2) pozita
Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit
Pozita:Interpret/Përkthyes, Shqip-Serbisht-Shqip për Sekretariatin e ZPKSH, Prishtinë
Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimi
Pozita: Interpret/Përkthyes, Shqip-Serbisht-Shqip, pozitë për Prokurorinë e Qarkut, Prishtinë
Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimi
Pozita: Interpret/Përkthyes, Shqip-Serbisht-Shqip, pozitë për Prokurorinë Komunale, Ferizaj
Njoftim për Rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të Kandidatëve pjesëmarrës në Procedurën e Rekrutimit - Sekretare Juridike Konkurs - 1. Interpret / Përkthyes, Shqip - Serbisht - Shqip, Tri (3) pozita, pozitë të karrierës

1. – Sekretariati i ZKPSH/ZBNJ – Prishtinë – Një (1) pozitë
2. - Prokuroria e Qarkut Prishtinë – Një (1) pozitë
3. - Prokuroria Komunale Ferizaj – Një (1) pozitë
Njoftim - Për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Sipas konkursit të datës 07.06.2012 të mbyllyr me datën 21.06.2012 ku është publikuar Pozita: Sekretare Juridike, në Prokurorinë Publike në Gjakovë Njoftim - Për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e Rekrutimit KONKURS
Interpret / Përkthyes , Tri (3) pozita
1.1 – Sekretariati i ZKPSH/ZBNJ – Prishtinë – Një (1) pozitë
1.2 - Prokuroria e Qarkut Prishtinë – Një (1) pozitë
1.3 - Prokuroria Komunale Ferizaj – Një (1) pozitë

Prokurorinë Publike të Qarkut në Prishtinë
2. Pozita: Sekretare Juridike - Një (1 )vende pune për minoritet
Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesmarrës në procedurën e rekrutimit - Pozita: Zyrtar për Vlerësim Profesional dhe Verifikim Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesmarrës në procedurën e rekrutimit - Pozita: Sekretare Juridike në Prokurorinë Publike të Qarkut në Prishtinë Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesmarrës në procedurën e rekrutimit - Pozita: Sekretare Juridike në Prokurorinë Publike Komunale në Prishtinë Lista e kandidatëve që kanë aplikuar për prokurorë Konkurs - 1. Asistent/e administrative ne Zyrën e Drejtorit të Njësitit për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorive Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesmarrës në procedurën e rekrutimit Vendim A 02/140/2012 NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT
Pozita: Sekretare Juridike, në Prokurorinë Publike Komunale në Ferizaj
NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT
Pozita: Sekretare Juridike, në Prokurorinë Publike Komunale në Gjakovë
NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT
Pozita: Sekretare Juridike, në Prokurorinë Publike Komunale në Pejë
NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT
Pozita: Sekretare Juridike, në Prokurorinë Publike të Qarkut në Gjilan
NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT
Pozita: Sekretare Juridike, në Prokurorinë Publike të Qarkut në Pejë
Konkurs - Zyrtar /e për Vlerësim Profesional dhe Verifikim Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit Konkurs publik për vende të lira pune për Prokurorë Formulari i aplikacionit për prokurorë - Nr. 1 Formulari i aplikacionit për prokurorë - Nr. 2 Konkurs -
1. Menaxher për Buxhet dhe Financa
2. Menaxher i Prokurimit
3. Shtëpiak mirëmbajtës, Dy (2) pozita
4. Pozita: Sekretare Juridike - 7 (Shtatë vende pune)
Konkurs - 1. Interpret / Përkthyes , Dy (2) pozita Vendim - Nr. DP - 059/2012 Vendim - Nr. DP - 060/2012 Vendim - Nr. DP - 059/2012 Vendim - Nr. DP - 060/2012 NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE - Sekretare Juridike - 2 NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE - Pozita: Sekretare Juridike - 5 ( vende pune) Konkurs -
1. Menaxher për Buxhet dhe Financa
2. Menaxher i Prokurimit
3. Drejtor i Njësisë së Auditimit të Brendshëm
4. Teknik /e i/e Teknologjisë Informative
5. Shtëpiak mirëmbajtës, Dy (2) pozita
KONKURS - 1. Pozita: Sekretare Juridike - 31 (Tridhjetenjë vende pune) Zyrtar Ligjor ( 4 vende pune ) Drejtor i Përgjithshëm Drejtori i Njësitit për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorisë