Arkivi i Konkurseve

NJOFTIM PËR ANULIMIN E KONKURSIT PËR POZITËN REFERENT I LARTË - NJË POZITË - PROKURORIA THEMELORE GJILAN NJOFTIM PËR ANULIM TË KONKURSIT PËR POZITËN ZYRTAR LIGJOR 2, PTH. FERIZAJ - DY POZITA NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATIT NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT PËR POZITËN RECEPSIONIST - PROKURORIA THEMELORE PRISHTINË NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATIT NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT PËR POZITËN RECEPSIONIST - ZYRA E KRYEPROKURORIT TË SHTETIT NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATIT NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT PËR POZITËN ZYRTAR LIGJOR - 2, - PTH. PRISHTINË NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATIT TË PËRZGJEDHUR NË POZITËN ZYRTAR LIGJOR 1 - ME KOHË TË CAKTUAR - PTH. GJILAN NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATIT TË PËRZGJEDHUR NË POZITËN ZYRTAR LIGJOR - 2, - PTH. GJILAN Njoftim për aplikuesit - Vozitës, për Prokurorinë Themelore Gjilan Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit Njoftim i kandidatëve të cilët kanë kaluar testin me shkrim
Zyrtar Administrativ
NJOFTTM - PER REZULTATIN E PERZGIEDHJES PERFUNDIMTARE TE KANDIDATEVE PJESEMARRES NE PROCEDUREN E REKRUTIMIT - Vozitës në Prokurorinë Themelore Ferizaj është përzgjedhur Mensur Hashani NJOFTTM - PER REZULTATIN E PERZGIEDHJES PERFUNDIMTARE TE KANDIDATEVE PJESEMARRES NE PROCEDUREN E REKRUTIMIT - Vozitës në Prokurorinë Speciale është përzgjedhur Albert Abrashi Njoftimi i kandidatëve të cilët e kanë kaluar testin me shkrim – Zyrtar Ligjor 1, PTH. Gjilan, një (1) pozitë me kohë të caktuar Njoftimi i kandidatëve të cilët e kanë kaluar testin me shkrim – Zyrtar Ligjor 2, PTH. Gjilan, një (1) pozitë NJOFTIM I KANDIDATËVE TË CILËT KANË KALUAR TESTIN ME SHKRIM - ZYRTAR LIGJOR 2 - PTH. PRISHTINË Njoftim - Anulohet Njoftimi nr. 158/2016 i datës 02.06.2016, që ka të bëjë me Anulimin e procesit të Rekrutimit për Poziten: Udhëheqës i Sektorit Administrativ Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit
Zyrtar për Buxhet dhe Financa 2
Njoftim për ANULIM - Udhëheqës i Sektrorit Administrativ Njoftim për Anulim - Zyrtar për Administratimin e Teknologjisë Informative Mundësi punësimi për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit
Zyrtar i Financave
Njoftim Lista e kandidatëve të cilët kanë kaluar testin me shkrim
Zyrtar për Buxhet dhe Financa 2 - Prokuroria Themelore Gjilan
Njoftim Lista e kandidatëve të cilët kanë kaluar testin me shkrim
Vozitës - Prokuroria Themelore Ferizaj
Njoftim Lista e kandidatëve të cilët kanë kaluar testin me shkrim
Vozitës - Prokuroria Speciale (PSRK) në Prishtinë
Njoftim – Lista e kandidatëve të cilët NUK kanë kaluar testin kualifikues për prokurorë Njoftim – Lista e kandidatëve të cilët kanë kaluar testin kualifikues për prokurorë NJOFTIM I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË - POZITA - REFERENT I LARTË - PROKURORIA THEMELORE GJILAN NJOFTIM I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË - POZITA - REFERENT I LARTË - PROKURORIA THEMELORE FERIZAJ NJOFTIM I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË - POZITA - ZYRTAR LIGJOR 2 - PROKURORIA THEMELORE FERIZAJ NJOFTIM I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LSTËN E NGUSHTË - POZITA - ZYRTAR LIGJOR 2 - PROKURORIA THEMELORE PRISHTINË NJOFTIM I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË - POZITA ZYRTAR LIGJOR 1 - PROKURORIA THEMELORE GJILAN NJOFTIM I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË - POZITA - ZYRTAR LIGJOR 2 - PROKURORIA THEMELORE GJILAN NIOFTIM LISTA E KANDIDATEVE TE CILET FTOHEN NE TEST
Titulli i vendit te punës: Zyrtar i Financave 2 Prokuroria Themelore Ferizaj
Njoftim Anulim nr. 138/2016 Datë: 23.05.2016 Prishtinë Udhëheqës i Sektorit Administrativ Prokuroria Themelore Prishtinë NJOFTIM PËR KANDIDATËT E PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË - POZITA RECEPSIONIST - PROKURORIA THEMELORE PRISHTINË NJOFTIM I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË - POZITA RECEPSIONIST - PROKURORIA THEMELORE PRISHTINË Njoftim për aplikuesit - Zyrtar për Përkthime, Shqip-Serbisht-Shqip, për Prokurorinë Themelore Pejë Njoftim për aplikuesit - Zyrtar për Përkthime, Shqip-Serbisht-Shqip, për Sekretariatin e KPK-së Njoftim për aplikuesit - Zyrtar për Përkthime, Shqip-Serbisht-Shqip, për Prokurorinë Themelore Prishtinë Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë Vozitës PSRK Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë vozitës PTH Ferizaj Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë Zyrtar për Buxhet dhe Financa 2 Prokuroria Themelore Gjilan Njoftim për aplikuesit - Asistente Administrative 3 për Prokurorinë Themelore Gjilan Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë Zyrtar për Administrimin e Teknologjisë Informative Prokuroria Themelore Prishtinë Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë Udhëheqës i sektorit Administrativ Prokuroria Themelore - Gjakovë Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë Zyrtar Administrativ Këshilli Prokurorial i Kosovës Njoftim - Regjistri i praktikantëve të pranuar për praktikë vullnetare - për një (1) vit, sipas prokurorive NJOFTIM Shpallje e Brendshme - Per transferimin te prokuroreve te Shtetit - KPK Shpallje e Brendshme - Per avancim te prokuroreve te shtetit - KPK KONKURS PUNËSIMI PËR KOHË TË CAKTUAR Për zëvendësim të nëpunëseve që gjenden në pushim të lehonisë
I. Prokuroria Themelore Gjilan: Asistente Administrative 3, Dy (2) Pozita, vende pune
II. Prokuroria Themelore Ferizaj: Zyrtar i Financave 2 – Një (1) Pozitë, vende pune
III. PROKURORIA THEMELORE GJILAN: Zyrtar Ligjor 1, PTH Gjilan, Një (1) Pozitë, vend pune
FORMULARI PËR APLIKIM PËR POZITËN KRYPROKURORIT Konkurs i Brendshëm - për emërimin e Kryeprokurorit të Prokurorisë së Apelit Konkurs i Brendshëm - për emërimin e Kryeprokurorit të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës KONKURSI
I. Udhëheqës i sektorit Administrativ, Dy (2) Pozita - vende pune
II. Zyrtar Ligjor - 2, Katër (4) Pozita - vende pune
III. Zyrtar për Buxhet dhe Financa 2, Një (1) Pozitë, vend pune
IV. Zyrtar për Përkthime, Shqip-Serbisht-Shqip, katër (4) pozita, vende pune
V. Zyrtar për Administrimin e Teknologjisë Informative – Një (1) Pozitë, vend pune
VI. Referent i lartë, Dy (2) Pozita, vende pune
VII. Zyrtar Administrativ, Një (1) Pozitë, vend pune
KONKURS
I. Vozitës, Tri (3) Pozita, vende pune
II. Recepcionist, Dy (2) Pozita, - vende pune
KONKURS PËR PRAKTIKANTË VULLNETAR Nr. 01/2016 Aplikacioni per Praktikant 2016 APLIKACION PËR PROKURORË KONKURS PËR INTEGRIMIN E ADMINISTRATËS PROKURORIALE KONKURS PER POZITAT NGA RADHET E BASHKESISE JOSHUMICE NE KOSOVE Njoftim APLIKACIONI KONKURS PUBLIK
Për Rekrutimin e 22Prokurorëve të Shtetit në nivel të Prokurorive Themelore të Republikës së Kosovës.
KONKURS PUBLIK (RISHPALLJE)
Për pozitën e anëtarit të Këshillit Prokurorial të Kosovës nga radhët e Shoqërisë Civile
SHPALLJE PËR AVANCIM Të drejtë aplikimi kanë nëpunësit brenda Prokurorisë Themelore Gjilan KONKURS PUBLIK KPK/ Nr.322/2015 Date:19 nentor 2015 Per poziten anetarit te Keshillit Prokurorial te Kosoves nga radhet e Shoqerise e Civile KONKURS TE BRENDSHEM KPK/Nr. 296/2015 Date: 05 nentor 2015 - Per nje (1) vend te lire pune per Prokurore ne Zyren e Kryeprokurorit te Shtetit VENDIM KPK/Nr.293 2015 Date: 5 nentor 2015 - VENDIM - Per shpalljen e konkursit te brendshem per prokurore ne Zyren e Kryeprokurorit te Shtetit. KONKURS
Pozita: Drejtor i Përgjithshëm, Sekretariati i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, - Shpall Vazhdimin e Konkursit I cili është publikuar më 14.10.2015 gjer më 28.10.2015 edhe për 7 (shtatë) ditë
VENDIM KA. NR.05-2015 DATË 21.10.2015 - Vendim: Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ushtruar nga kandidatja: Arta Dumani, protokolluar me Nr. 1075/2015 të datës 20.10.2015, lidhur me përzgjedhjen e kandidatëve për pozitën: Zyrtar Ligjor 2, në PTH Prishtinë Vendim KA. Nr. 06/2015 Datë: 21.10.2015 - Vendim: Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ushtruar nga kandidati: Hyzri Bunjaku protokolluar me Nr. 1073/2015 të datës 19.10.2015, lidhur me përzgjedhjen e kandidatëve për pozitën: Zyrtar Ligjor 2, në PTH Prishtinë KONKURS
1. Pozita: Drejtor i Përgjithshëm
Sekretariati i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit
NJOFTIM - PER REZULTATIN E PERZGJEDHJES PERFUNDIMTARE TE KANDIDATEVE - PJESEMARRES NE PROCEDUREN E REKRUTIMIT Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit
Zyrtar Ligjor 2
NJOFTIM - PER REZULTATIN E PERZGIEDHIES PERFUNDIMTARE TE KANDIDATEVE -PEJE NJOFTIM - PER REZULTATIN E PERZGIEDHIE! PERFUNDIMTARE TE KANDIDATEVE - GJAKOVE Vendim KA. Nr. 01/2015 Date: 16.09.2015 - Vendim - Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ushtruar nga Alban Kastrati, protokollur me Nr.831l2015 te dates 18.08.20151 lidhur me mos perfshirjen ne listen e ngushte per poziten: Zyrtar Ligjor1 ne Prokurorin Themelore ne Prishtine. Vendim KA. Nr. 02/2015 Date: 15.09.2015 - vendim - Refuzohet si epa bazuar ankesa e ushtruar nga Florije Curri-Kryeziu, protokollur me Nr.826l2015 te dates 17.08.2015, lidhur me mos perfshirjen ne listen e ngushte per poziten: Zyrtar Ligjor1 ne Prokurorin Themelore ne Prishtine Vendim KA. Nr. 03/2015 Date: 15.09.2015 - Vendim - Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ushtruar nga Selim Gashi1 protokollur me Nr.914l2015 te dates 14.09.20151 lidhur me mos perfshirjen ne listen e ngushte per poziten: Zyrtar Ligjor, ne Prokurorin Themelore ne Prishtine Vendim KA. Nr. 04/2015 Date: 15.09.2015 - Vendim - Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ushtruar nga Leonita Lajqi, protokollur me Nr.329/2015 te dates 27.08.2015, lidhur memos perfshirjen ne listen e ngushte per poziten: Zyrtar Ligjor, ne Prokurorin Themelore ne Prishtine dhe ne Prokurorin Themelore ne Peje NJOFTIM - OBAVEŠTENJE
LISTA E KANDIDATËVE TË CILËT KANË KALUAR TESTIN ME SHKRIM
Njoftim - Lista e kandidatëve të cilët e kanë kaluar testin praktik dhe me shkrim dhe e atyre të cilët nuk e kanë kaluar testin me shkrim NJOFTIM - LISTA E KANDIDATEVE TE CILET KANE KALUAR TESTIN ME SHKRIM Njoftim - Lista e kandidatëve të cilët nuk janë perfshirë në listën e ngushtë -Pejë Njoftim - Lista e kandidatëve të cilët nuk janë perfshirë në listën e ngushtë-Gjakovë Njoftim për Anulimin e konkursit
Zyrtar Ligjor –Prokuroria Themelore Ferizaj 3 pozita
Njoftim për Anulimin e konkursit
Zyrtar Ligjor –Prokuroria Themelore Gjilan 1 pozitë
Njoftim - Lista e kandidatëve të cilët nuk janë përfshirë në listën e ngushtë Konkurs - I . Zyrtar Ligjor - 2 , ( 17 ) Pozita - vende pune KONKURS TE BRENDSHEM
Për tre (3) vende të lira pune për prokurorë në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës
KONKURS TE BRENDSHEM
Për tre (3) vende të lira pune për Prokurorinë në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit
Rishpallje KONKURSI - KËSHILLI PROKURORIAL I KOSOVËS
1. Analist për Hulumtim dhe Analizë NJSHPPP, tri ( 3 ) Pozita, vende pune
KONKURS i Brendshëm për Avansim në nivel të Sistemit Prokurorial
Mbikëqyrës i Shkrimores, tri (3) Pozita - vende pune,
Mbikëqyrës i Zyrës Regjionale të MV-së, në Prizren, Një (1) pozitë
SHPALLJEN PUBLIKE TE VENDEVE TË LIRA Për Prokuror Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Mbikëqyrës i Shkrimores Njoftim për Rezultatin e Përzgjedhjes Përfundimtare të Kandidatëve Pjesëmarrës në Procedurën e Rekrutimit - Fatos Vokshi Këshilli Prokurorial i Kosovës në pajtim me nenin 6, paragrafi 3 të Rregullores për Procesin e Rekrutimit, Emërimit dhe Riemërimit të Prokurorëve, publikon shifrat dhe pozitat përkatëse të kandidatëve të cilët kanë aplikuar për pozitën Prokuror i Shtetit në konkursin e shpallur më datën 16.09.2014. SHPALLIE PER AVANCIM Të drejtë aplikimi kanë stafi brenda Prokurorisë përkatëse
1. Mbikeqyrës i Shkrimores, katër ( 4 ) Pozita -vende Pune

1. Prokuroria Speciale e Republikës s€ Kosovës , nië (1) pozite
2, Prokuroria Themelore në Prishtinë, nje (1) pozitë
3. Prokuroria Themelore në Prizren, nje (1) pozitë
4. Prokuroria Themelore Giakovë, nje (1) pozitë
Njoftim për Rezultatin e Përzgjedhjes Përfundimtare të Kandidatëve Pjesëmarrës në Procedurën e Rekrutimit - Edon Mustafa Njoftim për Rezultatin e Përzgjedhjes Përfundimtare të Kandidatëve Pjesëmarrës në Procedurën e Rekrutimit - AVNI QERIMI Njoftim për Rezultatin e Përzgjedhjes Përfundimtare të Kandidatëve Pjesëmarrës në Procedurën e Rekrutimit - HAMDI ADEMI Njoftim për Rezultatin e Përzgjedhjes Përfundimtare të Kandidatëve Pjesëmarrës në Procedurën e Rekrutimit - Besim Osmankaj KONKURS I. Zyrtar për Financa, Një (1) Pozitë, vend pune KONKURS TË BRENDSHËM PËR KRYEPROKUROR TË SHTETIT
Njoftim - Protokolli SZKPSH/ ZBNJ Nr. 168/2014 Datë: 12.11.2014
III - ADMINISTRATA E PROKURORIVE
4. Vozitës , në – Një ( 1 ) Pozitë
1. Prokuroria Themelore Prizren
Konkurs - I - KËSHILLI PROKURORIAL I KOSOVËS
1. Analist për Hulumtim dhe Analizë NJSHPPP, tri ( 3 ) Pozita, vende pune
II - SEKRETARIATI I ZKPSH-së - 1. Zyrtar i Logjistikës – Një ( 1 ) Pozitë, vende pune
III - ADMINISTRATA E PROKURORIVE - 1. Zyrtar për Financa, Një ( 1 ) Pozitë, vende pune, Rishpallje
2. Përkthyes–Shqip-Serbisht-Shqip, - dy (2)Pozita,vende pune, Rishpallje
3. Zyrtar i Arkivit – Arkivist, një (1) pozitë,vend pune, Rishpallje
4. Vozitës , në – Një ( 1 ) Pozitë
Vendim KA.Nr.16/2014 - Datë:23.10.2014 - Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ushtruar nga kandidatja: Asliha Hakaj-Fejzullahu, protokolluar me Nr.1100/2014 të datës 30.09.2014, lidhur me përzgjedhjen e kandidatëve për pozitën : Zyrtar ligjor, në PTH Prishtinë Vendim KA.Nr.17/2014 - Datë:23.10.2014 - Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ushtruar nga kandidati: Albrim Kastrati, protokolluar me Nr.1115/2014 të datës 07.10.2014, lidhur me përzgjedhjen e kandidatëve për pozitën : Zyrtar ligjor, në Prokurorinë Themelore në Prishtinë Vendim KA.Nr.18/2014 - Datë:23.10.2014 - Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ushtruar nga kandidati: Leon Përlaska, protokolluar me Nr.1126/2014 të datës 07.10.2014, lidhur me përzgjedhjen e kandidatëve për pozitën : Zyrtar ligjor, në Sekretariatin e ZKPSH-së Prishtinë Vendim KA.Nr.19/2014 - Datë:23.10.2014 - Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ushtruar nga kandidati: Haki Sertolli, protokolluar me Nr.1129/2014 të datës 08.10.2014, lidhur me përzgjedhjen e kandidatëve për pozitën : Zyrtar ligjor, në Prokurorinë Themelore në Prishtinë Vendim KA.Nr.21/2014 - Datë:23.10.2014 - Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ushtruar nga kandidati: Mentor Shabani, protokolluar me Nr.1200/2014 të datës 22.10.2014, lidhur me përzgjedhjen e kandidatëve për pozitën : Zyrtar ligjor, në Prokurorinë Themelore në Prishtinë Vendim KA.Nr.12/2014 Datë: 02.10.2014 - Vendim: Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ushtruar nga Arlinda Muqaj, me Nr. 1042/2014 të datës 16.09.2014, lidhur me përzgjedhjen e kandidatit për pozitën: Zyrtar Ligjor, në PTh Gjakovë Vendim KA.Nr.13/2014 Datë: 02.10.2014 - Vendim: Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ushtruar nga Sadri Alija, me Nr. 1043/2014 të datës 16.09.2014, lidhur me përzgjedhjen e kandidatit për pozitën: Zyrtar Ligjor, në PTh Gjakovë Vendim KA.Nr.14/2014 Datë: 02.10.2014 - Vendim: Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ushtruar nga Prek Kola, me Nr. 1045/2014 të datës 16.09.2014, lidhur me përzgjedhjen e kandidatit për pozitën: Zyrtar Ligjor, në PTh Gjakovë Vendim KA.Nr.15/2014 Datë: 02.10.2014 - Vendim: Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ushtruar nga Haki Sertolli, me Nr. 1052/2014 të datës 17.09.2014, lidhur me përzgjedhjen e kandidatit për pozitën: Zyrtar Ligjor, në PTh Gjakovë Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar Ligjor, në Sekretariatin e ZKPSH Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar Ligjor, në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar Ligjor, në Prokurorinë Themelore Prishtinë Aplikacioni për prokuror KONKURS TE BRENDSHEM
Për tre (3) vende të lira pune për prokurorë në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës
KONKURS TE BRENDSHEM
Për dy (2) vende të lira pune për Prokurorë në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit
Vendim - KA.Nr.166/2014 - Datë: 17.09.2014 - Refuzohet si e pabazuar ankesa nga Resmije Salihi Haziri, me Nr.947/2014 të datës 29.08.2014, lidhur me përzgjedhjen e kandidatit për pozitën: Zyrtar për Financa, në Prokurorin Themelore Ferizaj Vendim KA.Nr.166/2014 Datë: 17.09.2014 - Vendim: Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ushtruar nga Resmije Salihi Haziri, me Nr. 947/2014 të datës 29.08.2014, lidhur me përzgjedhjen e kandidatit për pozitën: Zyrtar për Financa, në Prokurorinë Themelore në Ferizaj KONKURS PUBLIK Për vende të lira pune për Prokurorë:
a) Nënte (9) pozita për prokurorë në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Prishtinë;
b) Një (1) pozitë për prokuror në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Gjilan;
c) Një (1) pozitë për prokuror në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Pejë;
d) Dy (2) pozita për prokurorë në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Ferizaj;
e) Tri (3) pozita për prokurorë në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Gjakovë;
f) Dy (2) pozita për prokurorë në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Prizren.
Vendim KA. Nr. 134/2014 - Datë: 05.09.2014 - Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ushtruar nga Elheme Kelmendi, me Nr976/2014 të datës 04.09.2014, lidhur me përzgjedhjen e kandidatit për pozitën : Referent, në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë Njoftim për Rezultatin e Përzgjedhjes Përfundimtare të Kandidatëve Pjesëmarrës në Procedurën e Rekrutimit - Artan Abazi Njoftim për Rezultatin e Përzgjedhjes Përfundimtare të Kandidatëve Pjesëmarrës në Procedurën e Rekrutimit - jeton Krasniqi ... Njoftim për Rezultatin e Përzgjedhjes Përfundimtare të Kandidatëve Pjesëmarrës në Procedurën e Rekrutimit - Kujtim Kërqeli Njoftim për Rezultatin e Përzgjedhjes Përfundimtare të Kandidatëve Pjesëmarrës në Procedurën e Rekrutimit - Selver Zahiri Njoftim për Rezultatin e Përzgjedhjes Përfundimtare të Kandidatëve Pjesëmarrës në Procedurën e Rekrutimit - Ersan Qavolli Vendim KA.Nr. 08/2014 Datë: 21.08.2014 Vendim - Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ankuesit Agron Çerreti, përkthyes në PTH Prishtinë, e protkolluar me nr. 862/2014 e datës 07.08.2014 të cilën e ka ushtruar i autorizuari tij Avokati Naim Çelaj Vendim KA.Nr. 09/2014 Datë: 21.08.2014 Vendim - Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ankuesit Milot Bajrami, protokolluar me Nr. 837/2014 të datës 01.08.2014 Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar për Financa, në Prokurorinë Themelore Prishtinë Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar për Financa, në Prokurorinë Themelore Prizren Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar për Financa, në Prokurorinë Themelore Pejë NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT - Zyrtar për Financa në Prokurorinë Themelore Mitrovicë Njoftim për kandidatin e suksesshëm
Titulli i vendit të punës - Zyrtar për Financa, në Prokurorinë Themelore Gjakovë
Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar për Financa, në Prokurorinë Themelore Ferizaj Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar për Financa, në Sekretariatin e Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit Njoftim Prokuroria Themelore Gjilan (1) pozitë - Kjo pozitë është anuluar NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT - SHTËPIAK NË SEKRETARIATIN E ZKPSH - PRISHTINË NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT - SHTËPIAK NË PROKURORINË THEMELORE NË FERIZAJ NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT - SHTËPIAK NË PROKURORINË THEMELORE NË GJILAN NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT - REFERENT NË PROKURORINË THEMELORE NË MITROVICË SH P A LL J E P U B L I K E - Shtyhet afati i dorëzimit të propozimeve (kandidatëve) për pozitën e anëtarit jo prokurorë në Këshillin Prokurorial të Kosovës për dhjetë (10) ditë shtesë, duke filluar nga data 5 gusht deri me datë 14 gusht 2014. NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT - TEKNIK I TEKNOLOGJISË INFORMATIVE / PROKURORIA THEMELORE GJILAN NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT - TEKNIK I TEKNOLOGJISË INFORMATIVE / PROKURORIA THEMELORE GJAKOVË NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT - TEKNIK I TEKNOLOGJISË INFORMATIVE / PROKURORIA THEMELORE PRIZREN NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT - TEKNIK I TEKNOLOGJISË INFORMATIVE / PROKURORIA THEMELORE MITROVICË NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT - TEKNIK I TEKNOLOGJISË INFORMATIVE / PROKURORIA THEMELORE FERIZAJ Njoftim për Rezultatin e Përzgjedhjes Përfundimtare të Kandidatëve Pjesëmarrës në Procedurën e Rekrutimit - Kujtim Kërqeli Njoftim për Rezultatin e Përzgjedhjes Përfundimtare të Kandidatëve Pjesëmarrës në Procedurën e Rekrutimit - Kushtrim Ademaj Njoftim për Rezultatin e Përzgjedhjes Përfundimtare të Kandidatëve Pjesëmarrës në Procedurën e Rekrutimit - Arta Gërmizaj Cakaj Njoftim për Rezultatin e Përzgjedhjes Përfundimtare të Kandidatëve Pjesëmarrës në Procedurën e Rekrutimit - Avni Hyseni Njoftim për Rezultatin e Përzgjedhjes Përfundimtare të Kandidatëve Pjesëmarrës në Procedurën e Rekrutimit - Albenit Rexhepi Vendim Ka.Nr. 06/2014 Data: 29.04.2014 - Vendim: Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ankuesit Usein Veliji, protokolluar me Nr. 397/2014 të datës 14.04.2014 KONKURS - I . Zyrtar Ligjor , njëzetedy ( 22 ) Pozita - vende pune,
1. Prokuroria Themelore Prishtinë – ( 13 ) Pozita,
2. Prokuroria Themelore Pejë - ( 1 ) Pozitë,
3. Prokuroria Themelore Gjilan - ( 1 ) Pozitë,
4. Prokuroria Themelore Gjakovë - ( 5 ) Pozita,
5. Sekretariati ZKPSH - ( 1 ) Pozitë,
6. Prokuroria Speciale e RK-ës - ( 1 ) Pozitë.
Vendim: KA.Nr. 03/2014 - Datë: 17.04.2014 - Anulohet rezultati i përzgjedhjes përfundimtare të kandidatit të publikuar sipas njoftimit Nr.40/2014 i datës 18.03.2014, i protokolluar me Nr. 290/2014 datë: 18.03.2014, lidhur me pozitën: Zyrtar i Arkivit-Arkivist Vendim - KA.Nr.07/2014 - Datë: 13.05.2014 - Refuzohet si e pabazuar ankesa e ushtruar nga Fadil Kurteshi, me Nr.485 /2014 të datës 05.05.2014, dhe ankesa e ushtruar nga Begzad Hajrullahu, me Nr.492/2014 të datës 06.05.2014, lidhur me pëzgjedhjen e kandidatëve për pozitën: Mbrojtës i Viktimave, në ZMNV në Gjilan Vendim KA.Nr. 05/2014 Datë: 29.04.2014 - Vendim: Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ankuesit Behar Avdyli, protokolluar me Nr. 455/2014 të datës 25.04.2014 Vendim Ka.Nr. 04/2014 Datë: 29.04.2014 - Vendim: Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ushtrua nga Fitore Hasani, me Nr.361/2014 të datës 08.04.2014 lidhur me përzgjedhjen e kandidatit për pozitën: Mbrojtës i Viktimave, në ZMNV në Ferizaj Lista e Kandidatëve që kanë plotësuar kriteret e përgjithëshme dhe të veçanta për t'u emëruar Kryeprokuror i shtetit Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e Rekrutimit - BETIM BAKALLI Vendim: KA.Nr. 03/2014 - Datë: 17.04.2014 - Anulohet rezultati i përzgjedhjes përfundimtare të kandidatit të publikuar sipas njoftimit Nr.40/2014 i datës 18.03.2014, i protokolluar me Nr. 290/2014 datë: 18.03.2014, lidhur me pozitën: Zyrtar i Arkivit-Arkivist Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes perfundimtare të kandidatëve për pozitën mbrojtës i viktimave Gjilan Vendim - KA.Nr. 02/2014 - Datë: 17.04.2014 - Refuzohet si e pa bazuar e ushtruar nga Fitore Hasani, me Nr.361/2014 të datës 08.04.2014, lidhur me përzgjedhjen e kandidatit për pozitën : Zyrtar Ligjor, në PTH FErizaj Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar Ligjor Njoftim per poziten Mbrojtës i Viktimave / Ferizaj - Për Rezultatin e Përzgjedhjes Përfundimtare të Kandidatëve Pjesëmarrës në Procedurën e Rekrutimit - Mirlinda Bytyqi-Rexhepi KONKURS TË BRENDSHËM PËR KRYEPROKUROR TË SHTETIT Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Mbrojtës i Viktimave, në Zyrën për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave / Prizren Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e Rekrutimit - Ilir Hetemi Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar Ligjor, në Prokurorinë Themelore në Ferizaj Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar i Arkivës - Arkivist Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit në Prokurorinë Themelore në Gjakovë Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Vozitës - Fahri Sadrija KONKURS
I. Zyrtar Ligjor, Dy (2) Pozita - vende pune
II. Përkthyes – Shqip-Serbisht - Shqip
III. Administrator i Sistemit, TI (Teknologjisë Informative)
IV. Teknik i Teknologjisë Informative, – Një ( 3 ) Pozitë - vende pune
V. Vozitës, në ZMNV - Një ( 1 ) Pozitë
Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar i Lartë për Bazën e të Dhënave - Blerim Dina Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Sekretare Juridike - Tijana Dimitrijević VAZHDIMIN E KONKURSIT TË PUBLIKUAR EDHE PËR TETË ( 8 ) DITË KONKURS PUBLIK Konkurs
II . Zyrtar Ligjor , Dy( 2 ) Pozita - vende pune
III. Sekretare Juridike, Një (1) vend pune –rezervuar për përfaqësuesit e minoriteteve
KONKURS - I. Referent, Dy (2) Pozita - vende pune
II. Zyrtar Ligjor, Tri (3) Pozita - vende pune
III. Sekretare Juridike, Një (1) vend pune – rezervuar për përfaqësuesit e minoriteteve
IV. Zyrtar i Arkivit – Arkivist, një (1) pozitë
V. Përkthyes – Shqip - Serbisht - Shqip, Një (1) pozitë
VI. Administrator i Sistemit, TI (Teknologjisë Informative) - Një (1) pozitë - vend pune
VII. Teknik i Teknologjisë Informative, – tri (3) Pozita - vende pune
VIII. Zyrtar/e i/e Lartë për Bazën e të Dhënave – një (1) pozitë – vend pune
IX. Mbrojtës i Viktimave – 4 pozita - vende pune
X. Vozitës, në ZMNV - Dy (2) Pozita
KONKURS PUBLIK Për vende të lira pune për Prokuror:a) Trembëdhjetë (13) pozita për prokuror në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Prishtinë;
b) Dy (2) pozita për prokuror në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Gjilan;
c) Dy (2) pozita për prokuror në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Pejë;
d) Dy (2) pozita për prokuror në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Ferizaj;
e) Tri (3) pozita për prokuror në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore në Gjakovë;
Aplikacion Konkurs për Prokurorë Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrë në procedurën e rekrutimit në Prokurorinë Themelore në Ferizaj - Zyrtar Ligjor Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar Ligjor në Prokurorinë Themelore Pejë Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar Ligjor Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - në Sekretariati i ZKPSH Prishtinë Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - në Prokurorinë Themelore Prishtinë Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Emri i kandidatit: Rrahman Zeqiri Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Emri i kandidatit: Hekrem Lutfiu Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Emri i kandidatit: Dardan Elezaj Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Teknik i Teknologjisë Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar Ligjor - Gjakovë Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar Ligjor - Pejë Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Vozitës - Mensur Hashani Njoftim - Zyrtar të Arkivit në Prokurorinë Themelore në Ferizaj Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar për Financa - Valdete Stublla Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Dorëzues - Fitim Krasniqi Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Dorëzues - Muhamet Tahiraj Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Referent PTH Gjakovë Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Referent PTH Ferizaj Njoftim per Rezultatin e perzgjedhjes perfundimtare te kandidateve-Zyrtar i arkivit-PTH Gjilan Njoftim per Rezultatin e perzgjedhjes perfundimtare te kandidateve-Zyrtar i arkivit-PTH Prishtine Njoftim per Rezultatin e perzgjedhjes perfundimtare te kandidateve-Dorezues-PTH Gjilan Njoftim per Rezultatin e perzgjedhjes perfundimtare te kandidateve-Dorezues-PTH Ferizaj Konkurs
I. Mbikëqyrës i Shkrimores , një ( 1 ) Pozitë, rishpallje
II. Zyrtar Ligjor , tri ( 3 ) Pozita
Prokurorinë Themelore në Gjilan – tri ( 3 ) Pozita,
III. Teknik i Teknologjisë Informative, tri ( 3 ) Pozita
Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit
Pozita: Përkthyes, në Prokurorinë e Apelit në Prishtinë
Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit
Pozita: Përkthyes, në Prokurorinë Themelore në Prishtinë
KONKURS
I. Mbikëqyrës i Shkrimores, një ( 1 ) Pozitë
II. Zëdhënës, një ( 1 ) Pozitë
III. Zyrtar për Financa, një ( 1 ) Pozitë
IV. Referent, pesë ( 5 ) Pozita
V. Zyrtar Ligjor, tetëmbëdhjetë ( 18 ) Pozita
VI. Zyrtar i Arkivit, katër ( 4 ) Pozita
VII. Teknik i Teknologjisë Informative, katër ( 4 ) Pozita
VIII. Vozitës, një ( 1 ) Pozitë
IX. Shtëpiak, një ( 1 ) Pozitë
X. Dorëzues, pesë ( 5 ) Pozita
Konkurs - I. Interpret / Përkthyes nga shqipja në serbisht dhe anasjelltas, Dy (2) pozita
Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit
Pozita:Interpret/Përkthyes, Shqip-Serbisht-Shqip për Sekretariatin e ZPKSH, Prishtinë
Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimi
Pozita: Interpret/Përkthyes, Shqip-Serbisht-Shqip, pozitë për Prokurorinë e Qarkut, Prishtinë
Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimi
Pozita: Interpret/Përkthyes, Shqip-Serbisht-Shqip, pozitë për Prokurorinë Komunale, Ferizaj
Njoftim për Rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të Kandidatëve pjesëmarrës në Procedurën e Rekrutimit - Sekretare Juridike Konkurs - 1. Interpret / Përkthyes, Shqip - Serbisht - Shqip, Tri (3) pozita, pozitë të karrierës

1. – Sekretariati i ZKPSH/ZBNJ – Prishtinë – Një (1) pozitë
2. - Prokuroria e Qarkut Prishtinë – Një (1) pozitë
3. - Prokuroria Komunale Ferizaj – Një (1) pozitë
Njoftim - Për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Sipas konkursit të datës 07.06.2012 të mbyllyr me datën 21.06.2012 ku është publikuar Pozita: Sekretare Juridike, në Prokurorinë Publike në Gjakovë Njoftim - Për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e Rekrutimit KONKURS
Interpret / Përkthyes , Tri (3) pozita
1.1 – Sekretariati i ZKPSH/ZBNJ – Prishtinë – Një (1) pozitë
1.2 - Prokuroria e Qarkut Prishtinë – Një (1) pozitë
1.3 - Prokuroria Komunale Ferizaj – Një (1) pozitë

Prokurorinë Publike të Qarkut në Prishtinë
2. Pozita: Sekretare Juridike - Një (1 )vende pune për minoritet
Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesmarrës në procedurën e rekrutimit - Pozita: Zyrtar për Vlerësim Profesional dhe Verifikim Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesmarrës në procedurën e rekrutimit - Pozita: Sekretare Juridike në Prokurorinë Publike të Qarkut në Prishtinë Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesmarrës në procedurën e rekrutimit - Pozita: Sekretare Juridike në Prokurorinë Publike Komunale në Prishtinë Lista e kandidatëve që kanë aplikuar për prokurorë Konkurs - 1. Asistent/e administrative ne Zyrën e Drejtorit të Njësitit për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorive Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesmarrës në procedurën e rekrutimit Vendim A 02/140/2012 NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT
Pozita: Sekretare Juridike, në Prokurorinë Publike Komunale në Ferizaj
NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT
Pozita: Sekretare Juridike, në Prokurorinë Publike Komunale në Gjakovë
NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT
Pozita: Sekretare Juridike, në Prokurorinë Publike Komunale në Pejë
NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT
Pozita: Sekretare Juridike, në Prokurorinë Publike të Qarkut në Gjilan
NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT
Pozita: Sekretare Juridike, në Prokurorinë Publike të Qarkut në Pejë
Konkurs - Zyrtar /e për Vlerësim Profesional dhe Verifikim Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit Konkurs publik për vende të lira pune për Prokurorë Formulari i aplikacionit për prokurorë - Nr. 1 Formulari i aplikacionit për prokurorë - Nr. 2 Konkurs -
1. Menaxher për Buxhet dhe Financa
2. Menaxher i Prokurimit
3. Shtëpiak mirëmbajtës, Dy (2) pozita
4. Pozita: Sekretare Juridike - 7 (Shtatë vende pune)
Konkurs - 1. Interpret / Përkthyes , Dy (2) pozita Vendim - Nr. DP - 059/2012 Vendim - Nr. DP - 060/2012 Vendim - Nr. DP - 059/2012 Vendim - Nr. DP - 060/2012 NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE - Sekretare Juridike - 2 NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE - Pozita: Sekretare Juridike - 5 ( vende pune) KËRKESA PËR PUNËSIM PËR STAF CIVIL Konkurs -
1. Menaxher për Buxhet dhe Financa
2. Menaxher i Prokurimit
3. Drejtor i Njësisë së Auditimit të Brendshëm
4. Teknik /e i/e Teknologjisë Informative
5. Shtëpiak mirëmbajtës, Dy (2) pozita
KONKURS - 1. Pozita: Sekretare Juridike - 31 (Tridhjetenjë vende pune) Zyrtar Ligjor ( 4 vende pune ) Drejtor i Përgjithshëm Drejtori i Njësitit për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorisë