Mundësi punësimi


Njoftim - Protokolli SZKPSH/ ZBNJ Nr. 168/2014 Datë: 12.11.2014
III - ADMINISTRATA E PROKURORIVE
4. Vozitës , në – Një ( 1 ) Pozitë
1. Prokuroria Themelore Prizren
Konkurs - I - KËSHILLI PROKURORIAL I KOSOVËS
1. Analist për Hulumtim dhe Analizë NJSHPPP, tri ( 3 ) Pozita, vende pune
II - SEKRETARIATI I ZKPSH-së - 1. Zyrtar i Logjistikës – Një ( 1 ) Pozitë, vende pune
III - ADMINISTRATA E PROKURORIVE - 1. Zyrtar për Financa, Një ( 1 ) Pozitë, vende pune, Rishpallje
2. Përkthyes–Shqip-Serbisht-Shqip, - dy (2)Pozita,vende pune, Rishpallje
3. Zyrtar i Arkivit – Arkivist, një (1) pozitë,vend pune, Rishpallje
4. Vozitës , në – Një ( 1 ) Pozitë
Vendim KA.Nr.16/2014 - Datë:23.10.2014 - Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ushtruar nga kandidatja: Asliha Hakaj-Fejzullahu, protokolluar me Nr.1100/2014 të datës 30.09.2014, lidhur me përzgjedhjen e kandidatëve për pozitën : Zyrtar ligjor, në PTH Prishtinë Vendim KA.Nr.17/2014 - Datë:23.10.2014 - Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ushtruar nga kandidati: Albrim Kastrati, protokolluar me Nr.1115/2014 të datës 07.10.2014, lidhur me përzgjedhjen e kandidatëve për pozitën : Zyrtar ligjor, në Prokurorinë Themelore në Prishtinë Vendim KA.Nr.18/2014 - Datë:23.10.2014 - Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ushtruar nga kandidati: Leon Përlaska, protokolluar me Nr.1126/2014 të datës 07.10.2014, lidhur me përzgjedhjen e kandidatëve për pozitën : Zyrtar ligjor, në Sekretariatin e ZKPSH-së Prishtinë Vendim KA.Nr.19/2014 - Datë:23.10.2014 - Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ushtruar nga kandidati: Haki Sertolli, protokolluar me Nr.1129/2014 të datës 08.10.2014, lidhur me përzgjedhjen e kandidatëve për pozitën : Zyrtar ligjor, në Prokurorinë Themelore në Prishtinë Vendim KA.Nr.21/2014 - Datë:23.10.2014 - Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ushtruar nga kandidati: Mentor Shabani, protokolluar me Nr.1200/2014 të datës 22.10.2014, lidhur me përzgjedhjen e kandidatëve për pozitën : Zyrtar ligjor, në Prokurorinë Themelore në Prishtinë KËRKESA PËR PUNËSIM PËR STAF CIVIL