Mundësi punësimi

 

KËRKESA PËR PUNËSIM - Për staf civil NJOFTIM I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË - POZITA - REFERENT I LARTË - PROKURORIA THEMELORE FERIZAJ NJOFTIM I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË - POZITA - ZYRTAR LIGJOR 2 - PROKURORIA THEMELORE FERIZAJ NJOFTIM I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LSTËN E NGUSHTË - POZITA - ZYRTAR LIGJOR 2 - PROKURORIA THEMELORE PRISHTINË NJOFTIM I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË - POZITA ZYRTAR LIGJOR 1 - PROKURORIA THEMELORE GJILAN NJOFTIM I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË - POZITA - ZYRTAR LIGJOR 2 - PROKURORIA THEMELORE GJILAN NIOFTIM LISTA E KANDIDATEVE TE CILET FTOHEN NE TEST
Titulli i vendit te punës: Zyrtar i Financave 2 Prokuroria Themelore Ferizaj
Njoftim Anulim nr. 138/2016 Datë: 23.05.2016 Prishtinë Udhëheqës i Sektorit Administrativ Prokuroria Themelore Prishtinë NJOFTIM PËR KANDIDATËT E PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË - POZITA RECEPSIONIST - PROKURORIA THEMELORE PRISHTINË NJOFTIM I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË - POZITA RECEPSIONIST - PROKURORIA THEMELORE PRISHTINË Njoftim për aplikuesit - Zyrtar për Përkthime, Shqip-Serbisht-Shqip, për Prokurorinë Themelore Pejë Njoftim për aplikuesit - Zyrtar për Përkthime, Shqip-Serbisht-Shqip, për Sekretariatin e KPK-së Njoftim për aplikuesit - Zyrtar për Përkthime, Shqip-Serbisht-Shqip, për Prokurorinë Themelore Prishtinë Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë Vozitës PSRK Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë vozitës PTH Ferizaj Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë Zyrtar për Buxhet dhe Financa 2 Prokuroria Themelore Gjilan Njoftim për aplikuesit - Asistente Administrative 3 për Prokurorinë Themelore Gjilan Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë Zyrtar për Administrimin e Teknologjisë Informative Prokuroria Themelore Prishtinë Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë Udhëheqës i sektorit Administrativ Prokuroria Themelore - Gjakovë Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë Zyrtar Administrativ Këshilli Prokurorial i Kosovës Njoftim - Regjistri i praktikantëve të pranuar për praktikë vullnetare - për një (1) vit, sipas prokurorive APLIKACION PËR PROKURORË