Mundësi punësimi

Njoftim për kandidatët që kanë marrë pjesë në Procesin e Rekrutimit, sipas Konkursit  të publikuar më datën 07.11.2014 gjer më datën 21.11.2014, për  tri (3) pozita: Analist për Hulumtim dhe Analizë NJSHPPP, se pas Procesit të Rekrutimit në pajtim me Nenit 40 paragrafi 3, të Rregullores për Rekrutim, kandidatët  pjesëmarrës në këtë proces që i janë nënshtruar testit me shkrim dhe intervistës me gojë, nuk e kanë arritur totalin e pikëve të përgjithshme 60% , përqindje kjo e nevojshme për tu përzgjedhur.

Komisioni Rekrutues, anulon përzgjedhjen për këto tri (3) pozita, dhe propozon Rishpallje.