Mundësi punësimi


Vendim KA.Nr.16/2014 - Datë:23.10.2014 - Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ushtruar nga kandidatja: Asliha Hakaj-Fejzullahu, protokolluar me Nr.1100/2014 të datës 30.09.2014, lidhur me përzgjedhjen e kandidatëve për pozitën : Zyrtar ligjor, në PTH Prishtinë Vendim KA.Nr.17/2014 - Datë:23.10.2014 - Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ushtruar nga kandidati: Albrim Kastrati, protokolluar me Nr.1115/2014 të datës 07.10.2014, lidhur me përzgjedhjen e kandidatëve për pozitën : Zyrtar ligjor, në Prokurorinë Themelore në Prishtinë Vendim KA.Nr.18/2014 - Datë:23.10.2014 - Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ushtruar nga kandidati: Leon Përlaska, protokolluar me Nr.1126/2014 të datës 07.10.2014, lidhur me përzgjedhjen e kandidatëve për pozitën : Zyrtar ligjor, në Sekretariatin e ZKPSH-së Prishtinë Vendim KA.Nr.19/2014 - Datë:23.10.2014 - Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ushtruar nga kandidati: Haki Sertolli, protokolluar me Nr.1129/2014 të datës 08.10.2014, lidhur me përzgjedhjen e kandidatëve për pozitën : Zyrtar ligjor, në Prokurorinë Themelore në Prishtinë Vendim KA.Nr.21/2014 - Datë:23.10.2014 - Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ushtruar nga kandidati: Mentor Shabani, protokolluar me Nr.1200/2014 të datës 22.10.2014, lidhur me përzgjedhjen e kandidatëve për pozitën : Zyrtar ligjor, në Prokurorinë Themelore në Prishtinë Vendim KA.Nr.12/2014 Datë: 02.10.2014 - Vendim: Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ushtruar nga Arlinda Muqaj, me Nr. 1042/2014 të datës 16.09.2014, lidhur me përzgjedhjen e kandidatit për pozitën: Zyrtar Ligjor, në PTh Gjakovë Vendim KA.Nr.13/2014 Datë: 02.10.2014 - Vendim: Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ushtruar nga Sadri Alija, me Nr. 1043/2014 të datës 16.09.2014, lidhur me përzgjedhjen e kandidatit për pozitën: Zyrtar Ligjor, në PTh Gjakovë Vendim KA.Nr.14/2014 Datë: 02.10.2014 - Vendim: Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ushtruar nga Prek Kola, me Nr. 1045/2014 të datës 16.09.2014, lidhur me përzgjedhjen e kandidatit për pozitën: Zyrtar Ligjor, në PTh Gjakovë Vendim KA.Nr.15/2014 Datë: 02.10.2014 - Vendim: Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ushtruar nga Haki Sertolli, me Nr. 1052/2014 të datës 17.09.2014, lidhur me përzgjedhjen e kandidatit për pozitën: Zyrtar Ligjor, në PTh Gjakovë Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar Ligjor, në Sekretariatin e ZKPSH Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar Ligjor, në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar Ligjor, në Prokurorinë Themelore Prishtinë Vendim KA.Nr.166/2014 Datë: 17.09.2014 - Vendim: Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ushtruar nga Resmije Salihi Haziri, me Nr. 947/2014 të datës 29.08.2014, lidhur me përzgjedhjen e kandidatit për pozitën: Zyrtar për Financa, në Prokurorinë Themelore në Ferizaj KËRKESA PËR PUNËSIM PËR STAF CIVIL