Mundësi punësimi


Vendim KA.Nr. 08/2014 Datë: 21.08.2014 Vendim - Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ankuesit Agron Çerreti, përkthyes në PTH Prishtinë, e protkolluar me nr. 862/2014 e datës 07.08.2014 të cilën e ka ushtruar i autorizuari tij Avokati Naim Çelaj Vendim KA.Nr. 09/2014 Datë: 21.08.2014 Vendim - Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ankuesit Milot Bajrami, protokolluar me Nr. 837/2014 të datës 01.08.2014 Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar për Financa, në Prokurorinë Themelore Prishtinë Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar për Financa, në Prokurorinë Themelore Prizren Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar për Financa, në Prokurorinë Themelore Pejë NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT - Zyrtar për Financa në Prokurorinë Themelore Mitrovicë Njoftim për kandidatin e suksesshëm
Titulli i vendit të punës - Zyrtar për Financa, në Prokurorinë Themelore Gjakovë
Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar për Financa, në Prokurorinë Themelore Ferizaj Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e rekrutimit - Zyrtar për Financa, në Sekretariatin e Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit Njoftim Prokuroria Themelore Gjilan (1) pozitë - Kjo pozitë është anuluar NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT - SHTËPIAK NË SEKRETARIATIN E ZKPSH - PRISHTINË NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT - SHTËPIAK NË PROKURORINË THEMELORE NË FERIZAJ NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT - SHTËPIAK NË PROKURORINË THEMELORE NË GJILAN NJOFTIM PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESËMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT - REFERENT NË PROKURORINË THEMELORE NË MITROVICË KËRKESA PËR PUNËSIM PËR STAF CIVIL