Mundësi punësimi

 

KËRKESA PËR PUNËSIM NJOFTIM - PER REZULTATIN E PERZGIEDHIES PERFUNDIMTARE TE KANDIDATEVE -PEJE NJOFTIM - PER REZULTATIN E PERZGIEDHIE! PERFUNDIMTARE TE KANDIDATEVE - GJAKOVE Vendim KA. Nr. 01/2015 Date: 16.09.2015 - Vendim - Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ushtruar nga Alban Kastrati, protokollur me Nr.831l2015 te dates 18.08.20151 lidhur me mos perfshirjen ne listen e ngushte per poziten: Zyrtar Ligjor1 ne Prokurorin Themelore ne Prishtine. Vendim KA. Nr. 02/2015 Date: 15.09.2015 - vendim - Refuzohet si epa bazuar ankesa e ushtruar nga Florije Curri-Kryeziu, protokollur me Nr.826l2015 te dates 17.08.2015, lidhur me mos perfshirjen ne listen e ngushte per poziten: Zyrtar Ligjor1 ne Prokurorin Themelore ne Prishtine Vendim KA. Nr. 03/2015 Date: 15.09.2015 - Vendim - Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ushtruar nga Selim Gashi1 protokollur me Nr.914l2015 te dates 14.09.20151 lidhur me mos perfshirjen ne listen e ngushte per poziten: Zyrtar Ligjor, ne Prokurorin Themelore ne Prishtine Vendim KA. Nr. 04/2015 Date: 15.09.2015 - Vendim - Refuzohet si e pa bazuar ankesa e ushtruar nga Leonita Lajqi, protokollur me Nr.329/2015 te dates 27.08.2015, lidhur memos perfshirjen ne listen e ngushte per poziten: Zyrtar Ligjor, ne Prokurorin Themelore ne Prishtine dhe ne Prokurorin Themelore ne Peje NJOFTIM - OBAVEŠTENJE
LISTA E KANDIDATËVE TË CILËT KANË KALUAR TESTIN ME SHKRIM
Njoftim - Lista e kandidatëve të cilët e kanë kaluar testin praktik dhe me shkrim dhe e atyre të cilët nuk e kanë kaluar testin me shkrim NJOFTIM - LISTA E KANDIDATEVE TE CILET KANE KALUAR TESTIN ME SHKRIM