Historiku i Zyrës për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave

Themelimi i mekanizmit mbrojtjes dhe përkrahjes rrjedh nga autoriteti i mandatit të drejtave të njeriut e cituar në rregulloren e UNMIK-ut nr. 1999 /1 të datës 25 korrik 1999 e modifikuar nga autoriteti i përkohshëm i Kosovës dhe rregullorja e UNMIK nr 2000/15 rreth Themelimit të Departamentit Administrativ të drejtësisë . Dhe ka mbikëqyr Zyrën e koordinatorit për ndihmë viktimave te themeluar me Rregullorja e UNMIK-ut nr. 2001/4 mbi Ndalimin e Trafikimit me Njerëz në Kosovë, Rregullorja e UNMIK-ut nr. 2003/12 mbi Mbrojtjen Kundër Dhunës në Familje.
Zyra funksionoj në kuadër Departamentit te Drejtësisë në kohën e UNMIK-ut prej viti 2002 ,pastaj me themelimin e institucioneve të Kosovës, zyra funksionoj pranë Ministrisë së Drejtësisë në Departamentin për Qasje në Drejtësisë deri ne nëntor të vitit 2011 kur Prokuroi i Shtetit dhe Ministria e Drejtësi lidhin një memorandum bashkëpunimi për transferimin e ZMNV nga Ministria e Drejtësisë në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit.

Funksionimi i Zyrës

Zyra për Mbrojtje dhe Ndihme Viktimave është e pavarur brenda Zyrës se Kryeprokurorit të shtetit. ZMNV –ve është përgjegjëse për te siguruar qe politikat e ZMNV-se te jene ne pajtim me politikat e Zyrës se Kryeprokurorit te shtetit dhe Këshillit Prokurorial.
ZMNV-ve vepron si Zyre Qendrore në Prishtinë dhe ka 7 Zyre të vendosura në Prokurori themelore si zyre regjionale .
Mbrojtësit e Viktimave punojnë 24 ore në dite, e 7 dite në javë duke e mbuluar tërë Kosovën .

Zyra për Mbrojtjen dhe Ndihme Viktimave ndihmon dhe përfaqëson viktimat e dhunës në familje ,trafikimit me qenie njerëzore abuzimet keqtrajtimet e fëmijëve , dhunimet ,vrasjet si dhe viktima të tjera të krimit, përfaqëson , viktimat në polici, prokurori, gjykata .

Mandati Zyrës për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave (ZMNV-ve)

ZMNV ka mandat që të institucionalizojë të drejtat e viktimave të krimit dhe t’iu ofrojë atyre përfaqësim, këshillim dhe përkrahje për të pasur qasje në sistemin e drejtësisë.

Mbrojtësit e Viktimave janë persona të autorizuar zyrtar të cilët ofrojnë mbështetje dhe ndihmë viktimave të krimit për të pasur qasje në organet e drejtësisë.
Mbrojtës i viktimave është përfaqësuesi i autorizuar i cili ka kompetencë për: ta njoftuar palën e dëmtar për të drejtat e tij/saj, dhe përfaqësimin e interesave të viktimës në procedurën në prokurori dhe gjykatë; dhe kur është e nevojshme, e referon viktimën tek ofruesit tjerë të shërbimeve.
Mbrojtësi i viktimave vepron në emër të viktimës kur është e nevojshme, dhe e duhur për ta ndaluar shkeljen e të drejtave të viktimës dhe për të kërkuar veprim për garantimin e mbrojtjes së tyre.
Zyra e linjës ndihmese –është numër telefonik publik dhe pa pagese për t’ua mundësuar viktimave dhe publikut një mekanizëm konfidencial për raportimin e veprave te ndryshme penale te abuzimit: për informimin e viktimave dhe personave tjerë lidhur me te drejtat tyre, sigurimin e informatave te nevojshme për shërbime ekzistuese dhe numrat kontaktues.

Numri i linjës ndihmëse, falas 24 orë: 080011112

ZMNV
përbëhet nga zyra qendrore, zyret regjionale të mbrojtësve të viktimave dhe zyra e linjes ndihmëse
Zyret regjionale të Mbrojtësve të viktimave janë të vendosura në 7 rajone brenda Republikës së Kosovës:
1. Prishtinë
2. Mitrovicë
3. Ferizaj
4. Prizren
5. Pejë
6. Gjakovë dhe
7. Gjilan.

Mekanizmat ligjor ekzistues
Sipas legjislacionit në fuqi,. Baza ligjore e legjislacionit vendor, mbështetet në një sërë dokumentash dhe konventash ndërkombëtare.
Ne Kosovë jane ne fuqi nje numer aktesh juridike qe garantojne lirite, te drejta dhe detyrime te gjithe qytetarve pa dallim gjinie, feje, etniti, nacionlaiteti, statusi, siq jane

1. Kushtetuta e Republikës së Kosovës, miratuar nga Kuvendi i Kosovës garanton zbatimin e drejteperdrejt te Marveshjeve dhe instrumenteve Nderkombetare (neni 22).
2. Kodi Penal i Kosoves, 03/L-002, date 22/12/2013
3. Kodi i Procedures Penale 03/L-003, date 22/12/2013.
4. Ligji i Policise se Kosoves (rishqyrtim), 03/L-035, 04.06.2008
5. Ligji per mbrojtjen nga dhuna ne familje 2010/03-L-182, date 01/07/2010
6. Ligji per Familjen
7. Ligj per sherbimet sociale dhe familjare (rishqyrtim) 02/L-17, date 01/05/2007
8. Ligji per barazi gjinore 2004/2, date 19/02/2004
9. Ligji per shendetsine 2004/4, date 19/02/2004.
10. Ligji i Inspektoriatit policor te Kosoves (2008/03-L-036) , date 20/02/2008
11. Ligji per mbrojtjen e te dhenave personale 2010/03-L172, date 29/04/2010
12. Ligji per nderprerjen e shtatzanise 2008/03-L-110, date 06/11/2008.
13.Ligji per trashigimin .
14.Ligji kunder diskriminimit
15. Ligji per parandalimin dhe luftimin e trafikimit e trafikimit me njerze dhe mbrojtjen e viktimave te trafikimit .
16.Ligji per mbrojtjen e deshmitareve.

LEGJISLACION SEKUNDARE

1. Udhëzim Administrative NR. XX/2012 për përcaktimin e vendit dhe mënyrës se trajtimit psikosocial te kryesit te dhunës ne familje
2. Udhëzimi administrativ për shëndetësi për mënyrën e trajtimit te kryersve te dhunës ne familje ndaj te cilëve është shqiptuar masa mbrojtëse e trajtimit te obligueshëm mjekësore nga varësia e alkoolit dhe substancave psikotrope


Strategjia kombetare kunder trafikimit me qenie njerzore 2011-2014
Programi I kosoves kunder dhunes ne familje dhe plani I veprimit 20011-2014


Mekanizmat operacional ekzistues

Procedurat Standarte te Veprimit per Zyren per Mbrojtjen dhe Ndihmë Viktimave
Procedurat Standarde të Veprimit (PSV) për viktimat e huaja dhe ato vendore dhe Standardet Minimale për kujdesin ndaj viktimave të trafikimit, janë aprovuar dhe zbatohen në koordinim të plotë nga të gjithë akterët që merren me identifikimin, mbrojtjen, dhe referimin e viktimave të trafikimit me qenie njerzore janë në process të hartimi PSV per viktimat e dhunës në familje.

PSV, kanë një marrëveshje sipas së cilës janë përcaktuar rolet dhe përgjegjësitë përkatëse, për një koordinim dhe bashkëpunim sa më të mirë të veprimeve.

Material vetëdijësues

PROCEDURAT STANDARDE TË VEPRIMIT PËR MBROJTJE NGA DHUNA NË FAMILJE NË KOSOVË

Buletini 1

Buletini 2

Deklarata mbi dëmin

Kontakti:
Basri Kastrati
Menaxher i Zyrës për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave

Adresa:
Rruga Luan Haradinaj, nërtesa e ish “Bankës së Lubjanës”, Kati IV-të , Zyra nr.301/A , Prishtinë    
Tel : +381(0) 38 200 18 715
E-mail: [email protected]