Prokuroria Themelore Ferizaj

Prokuroria Themelore në Ferizaj ka juridiksion  mbi të gjitha lëndët e shkallës së parë, përveç nëse është paraparë ndryshe me ligj dhe përbëhet nga:

Departamenti i Përgjithshëm,
Departamenti për të Mitur dhe
Departamenti për Krime të Rënda

Prokuroria Themelore në Ferizaj mbulon territorin e Ferizajt, Kaçanikut, Shtimes, Shtërpcës dhe Hanit të Elezit.

Prokuroria udhëhiqet nga kryeprokurori dhe ka nëntë prokurorë dhe gjashtëmbëdhjetë staf mbështetës.

Adresa postare e Prokurorisë Themelore në Ferizaj:

Rruga: “Dëshmoret e Kombit” pa nr. (afër Gjykatës Themelore në Ferizaj),  70 000 Ferizaj

Numri kontaktues : +381/290/326-017ose +377/44/378-584